INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI

INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI

CONDIȚII (obligatorii) de redactare a lucrărilor ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice

Formatul LUCRĂRII

PROGRAM: WORD. FORMAT: A4. FONT: Times New Roman (TNR), Normal.
TITLUL în l. română: centrat, TNR 14, majuscule, bold. La 1,5 spaţiu:
TITLUL în l. engleză: centrat TNR 14, majuscule, fără bold. După titluri se lasă 2 spaţii.
AUTORUL: PRENUMELE autorului (TNR 12, majuscule, bold) şi NUMELE (TNR 14, majuscule, bold) – centrat. Sub prenumele şi numele autorului, după virgulă, se menţionează titlul didactic şi gradul ştiinţific – centrat. La 1 spaţiu, după virgulă – instituţia de la care provine (TNR 12) – centrat. După denumirea instituţiei se lasă 2 spaţii.
REZUMATUL în 2 limbi, folosind TNR 11, cursiv/italic, spaţiere la 1 rând, opţiunea justify, de aproximativ 8 – 10 rânduri.
CUVINTELE-CHEIE: în 2 limbi, TNR 12, cursiv/italic, spaţiere la 1 rând, opţiunea justify.
TEXTUL: caractere de 12, spaţiere la 1,5 rând, justify, cu diacritice, maxim 6-7 pagini în limba română sau într-o limbă modernă.
NOTELE explicative – se redactează cu caractere de 10, la 1 rând, justify.
Referinţele bibliografice – centrat, TNR 12, bold – maxim 8 surse, se vor trece la sfârşitul textului lucrării.

ALTE PRECIZĂRI:

 Dacă articolul e într-o limbă modernă, atunci, la început, va fi titlul în limba modernă, apoi titlul în limba română, prenumele şi numele autorului, rezumatele cu cuvintele–cheie.
 Dacă articolul e în l.rusă, atunci, la început, va fi titlul în l.rusă, urmează titlul în l.română, apoi titlul într-o limbă modernă.
 Rezumatul la articolul în l. rusă, la început, va fi în l. română, apoi în l. modernă.
 Textul articolului ştiinţific va conţine- expunerea conţinutului de bază; rezultatele şi interpretarea lor şi concluzii.
 Titlurile tuturor documentelor din text, la fel şi cuvintele cheie utilizate vor fi scrise cu caracterele literelor cursive/italice, fără ghilimele.
Exemplu:
Monografia Tendinţe stilistice în creaţia componistică din Republica Moldova (muzica instrumentală), autor V. Axionov, este lucrare fundamentală….
…..noţiunea de stil epocal a fost înlocuită cu o altă expresie – epoca stilurilor sau polifonia stilurilor.
 Notele explicative (dacă sunt) în text trebuie să aibă prezenţa bine motivată, să fie concise şi sugestive. Trimiterile se vor face prin cifre arabe plasate în dreapta cuvântului vizat ca exponent (superscript). Notele se vor da în josul paginii (subsol) după o linie, sub formă de precizări, comentarii, cu indicarea cifrelor arabe, în ordinea succesivă din text.
Exemplu:
Este important să fie cunoscute diferite concepte1, referitoare la Cultura Informaţiei, pentru a alege calea sigură de dezvoltare a unor programe.
_____________________________
1. În rezultatul căutării prin motorul de căutare au fost obţinute 1765 de rezultate privitoare la cererea „CI” şi „concept”.


CITĂRI NUMERICE ghid

Citările numerice în text se indică prin cifre arabe între paranteze pătrate imediat după cuvântul la care se referă remarca.
Numărul se atribuie documentului la prima lui citare în text. Citările ulterioare din acelaşi document primesc numărul primei citări.
Dacă sunt citate anumite părţi ale unei resurse de informare după numărul respectiv se indică numărul paginii [1 p. 125].
Dacă ideea citată provine din mai multe lucrări, citările sunt separate prin punct şi virgulă (;) [1; 7].
Documentele citate se prezintă în ordine numerică în conformitate cu apariţia citărilor în text.

► Limba descrierii bibliografice a documentului citat este limba originalului.

 

MOSTRE DE DESCRIERE

CĂRŢI

…cu un autor

CIAICOVSCHI-MEREŞANU, G. Invăţămîntul muzical din Moldova: (de la origini pînă la sfîrşitul sec. XX). Chişinău: Grafema Libris, 2005. ISBN 9975-9899-9-0.

DOSOFTEI. Opere poetice. Sel., coment. şi postf. de P. Balmuş. Chişinău: Literatura Artistică, 1989. Ed. cu сaractere chirilice.

OPREA, Gh. Studii de etnomuzicologie. Vol. 2. Bucureşti: Almarom, 2000. ISBN 978-973-9403-42-9.

…cu doi autori

BÂRCĂ, M., POPOVICI,V. Cîntece basarabene armonizate pe 2 şi 3 voci egale. Chişinău: s. n., 1939.

PĂUN, E, POTOLEA, D. Pedagogie: fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: Polirom, 2002. ISBN 973-681-106-9.

…cu trei autori

DASEN, P., PERREGAUS, Gh., REY, M. Educaţia interculturală: experienţe, politici, strategii. Iaşi: Polirom, 1999. ISBN 973-683-223-6.

LUNGU, N., BRANIŞTE, E., POPESCU, Ch. Cîntările Penticostarului. Bucureşti: Editura Inst. Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1980.

…cu patru şi mai mulţi autori

BOELKE-HEINRICHS, A. et al. 100 de personalităţi ale secolului XX : Pictori. Trad. de D. Dinulescu. Bucureşti: ALL Educaţional, 2003. ISBN 973-684-506-0.

DĂNĂILĂ, N. et al. Şcoala ieşeană de teatru: istorie şi actualitate. Iaşi: Artes, 2010. ISBN 978-606-547-013-2.

…care se descriu la titlu

Florilegiu folcloric: prelucrări folclorice pentru pian. Alcăt. S. Pojar; red. Iu. Ţibulschi. Chişinău: Hyperion, 1992.

Şcoala ieşeană de teatru – istorie şi actualitate. Coord. A.-M. Rusu. Iaşi: Artes, 2005. ISBN 973-8271-17-7.

Глобализация образования в современном мире: тез. науч. ст. междунар. науч.-практической конф., Бэлць, 20–22 марта 2009. Сhişinău: IUC, 2009. ISBN 978-9975-9935-8.


Documente de muzică tipărită

BÂRCĂ, M., POPOVICI,V. Cîntece basarabene armonizate pe 2 şi 3 voci egale. Chişinău: s. n., 1939.

DANILOV, A., DANILOVA, S., PARASCHIN C. Muzica secolului XX: transcrieri pentru clarinet şi pian. Chişinău: Căpăţâna-Print, 2012. ISMN 979-0-3480-0159-3. ISBN 978-9975-4430-1-2.

CAMPAGNOLI, B. 41 de capricii: pentru violă: op. 22. Bucureşti: Grafoart, 2007.

ZAGORSCHI, V. Sonata-fantezie [Соната-фантазия]: pentru pian. Red. I. Hatipova. Chişinău: Grafema-Libris, 2011. ISBN 978-9975-52-119-2.

РИВИЛИС, П. Унисоны. Партитура. Москва: Музыка, 1976.

ЭШПАЙ, А.Я. Квартет: для 2 скрипок, альта и виолончели. Партитура и голоса. Москва: Композитор, 2001.


Autoreferate

DĂNILĂ, A. Apariţia şi evoluţia teatrului de operă în Moldova. Interpreţi şi spectacole (1918–2000): autoref. tz. dосt. habilitat în studiul artelor. Chişinău, 2009.

GUPALOVA, E. Repertoriul pianistic autohton în Republica Moldova: аutoref. tz. doct. în studiul artelor. Chişinău, 2008.

ЛАВРОВА, С.В. Цитирование как проявление принципа комплементарности в творчестве композиторов последней трети XX века: автореф. дис…. канд. искусствоведения: 17.00.02. Санкт-Петербург, 2005.

Nonpublicaţii

Протокол заседания кафедры общего фортепиано (30.11.1972). НАРМ. Ф. 3050. Оп. 1. Д. 640. Л. 117.

Список произведений, написанных композиторами ССК МССР за 1948–1949 гг. Архив общественно-политических организаций. Ф. Р-2941. Оп. 1. Ед. хр. 42.

Собрание Союза Художников Молдавии (21 янв. 1963 г.): стеногр. отчет. AOSPRM. F. 51. Inv. 23. D. 189. F. 20–21.

 

Documente electronice

…cu acces local

MARIN, M. Portofoliul învăţătorului modern [CD-rom]. Chişinău: PPR ”Învăţătorul modern”, 2009. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard. ISBN 978-99745-9826-0-3.

…cu acces la distanţă

 CAROLL, L. Alice’s adventures in wonderland [online]. Textinfo ed.2.1. [Dortmund, Germany]: Windspiel, novem. 1994 [accesat 10 febr. 1995]. Disponibil: http://www.germany.eu.net./books/caroll/ alice.html.

DRĂGĂNESCU, M. Societatea Informaţională şi a cunoaşterii. Vectorii societăţii cunoaşterii [online]. [accesat la 15 sept. 2007]. Disponibil: http: www.academiaromana.ro/pro-pri.

БОРОДИН, Б. Комическое в музыке: монография [online]. Екатеринбург, 2002 [accesat 15 noiem. 2012]. Disponibil: http:// music.rulitru.ru/v420/бородин_б.­_ комическое_в_музыке.

 

CONTRIBUŢII

… din monografii, culegeri

BATSON, G. Researching Dance Cognition. In: G. Batson with M. Wilson. Body and Mind in Motion: Dance and Neuroscience in Conversation. Bristol: Intellect, 2014, pp. 53–72.

GRIGORAŞ, N. Familia şi ascendenţii lui Ştefan cel Mare. In: GRIGORAŞ, N. Ţara Românească a Moldovei de la întemeierea statului până la Ştefan cel Mare. Chişinău: Universitas, 1992, pp. 187–191.

САБИНИНА, М. Дебюсси. В: Музыка ХХ века: oчерки. Москва: Музыка, 1977, ч. 1, с. 238–274.

БАУЭР, С. Модальность как категория мышления и специфика ее воплощения в музыкальном тексте. В: Звук, интонация, процесс: cб. тр. РАМ. Москва: РАМ, 1998, вып. 148, с. 16–36.

… din dicţionare

ЛОСЕВ, А. Хаос. В: Мифологический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1991, с. 583–584.

Псалом. В: РИМАН, Г. Музыкальный словарь [online]. Москва: ДиректМедиа Паблишинг, 2008 [accesat 12 oct. 2013]. Disponibil: http://slovari.yandex.ru/~книги/Музыкальный%20 словарь/Псалом/

… din anuare

AXIONOV, V. Tendinţe metastilistice în creaţia componistică contemporană (muzica instrumentală din Republica Moldova). In: Arta, 2005. Ser. Arte audiovizuale. Chişinău: Epigraf, 2005, pp. 89–92.

ЧОБАНУ-СУХОМЛИН, И. Забытые песнопения (Музыкальное приношение Дософтею) Геннадия Чобану: композиционное решение. In: ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE. Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice, 2012. Chişinău: Grafema Libris, 2012, nr. 3 (16), pp. 76–85.

… din materialele simpozioanelor, conferinţelor

COZLOVA, N. Particularităţile compoziţiei şi dramaturgiei în Trio pentru clarinet, violoncel şi pian de B. Dubosarschi. In: Arta şi învăţământul artistic în Moldova la confluenţa secolelor: conf. şt. consacrată aniversării a 60 de ani ai Conservatorului de Stat din Moldova (noiem., 2000). Chişinău: Tipogr. Univ. Ped. de Stat, 2001, pр. 52–53.

BELÂH, M. Unele particularităţi ale compoziţiei sonorice pe baza exemplului Axis de V. Beleaev. In: Învăţământul artistic – dimensiuni culturale: сonf. de totalizare a activităii şt.-didact. a profesorilor [AMTAP] (anul 2003). Chişinău: Grafema Libris, 2003, рр. 134–137

din resurse electronice

DABIJA, N. Un artist al suişului. In: Literatura şi arta [online]. 2013, 22 aug. [accesat 25 aug. 2013]. Disponibil: http://www.literaturasiarta.md/ pressview.php?1=ro&idc=284&id=4445&zidc=3.

ЕНДУТКИНА, О. Жанр музыкальной картины в симфоническом творчестве русских композиторов второй половины XIX – начала XX веков: aвтореф. дис. … канд. искусствоведения [online]. В: disserCat – электронная библиотека диссертаций. [accesat 21 apr. 2014]. Disponibil: http://www.dissercat.com/content/zhanr-muzykalnoi-kartiny-v-simfonicheskom-tvorchestve-russkikh-kompozitorov-vtoroi-poloviny-#ixzz2zX0r3b87.

ЛЕСОВИЧЕНКО, А.М. Принципы оценки уровня развития художественной культуры европейского типа. B: Культоролог: [site]. 11 iul. 2012 [accesat 17 noiem. 2013]. Disponibil: http:// culturolog.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1236&Itemid=6.

ЛОТМАН, Ю.M. Текст и полиглотизм культуры. В: ЛОТМАН, Ю.М. Избранные статьи в трех томах [online]. Таллин, 1992, т. 1: Статьи по семиотике и топологии культуры [accesat 27 sept. 2013], с. 142–147. Disponibil: http://www.gumer. info/bibliotek_Buks/Culture/Lotm/13.php.

НАСОНОВ, Р.А. Музыкальная риторика Афанасия Кирхера. В: Музыкальная наука на постсоветском пространстве: междунар. интернет-конф. [online]. РАМ им. Гнесиных. 2010 [accesat 15 noiem. 2012]. Disponibil: http://musxxi.gnesin-academy.ru/wp-content/uploads/2010/ 03/Nasonov.pdf.

ЧОБАНУ-СУХОМЛИН, И. Музыкальный лик хазарской принцессы: развитие традиции и современная интерпретация в моноопере Г. Чобану. В: Сборник научных трудов Института иудаики [online]. Кишинев, 2011, вып. 2 [accesat 22 sept. 2014], с. 64–76. Disponibil: http:// cdce.wvu.edu/r/download/130455.

Экфрасис. В: Википедия [online]: Свободная энциклопедия. [accesat 21 apr. 2013]. Disponibil: http://ru.wikipedia.org/wiki/Экфра́сис.

… din reviste

BRIGALDA, E. Peisajele basarabene ale Eleonorei Romanescu. In: Akademos. 2009, nr. 3, pp. 111–112.

CIOBANU, Gh. Organizarea intonaţională în concertul pentru vioară şi orchestră ”Momente” de Ghenadie Ciobanu. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1, pp. 24–30.

ISTRU, B. Vasile I. Popovici. In: Viaţa Basarabiei. 1938, nr. 6/7, pp. 554–556.

… din ziare

DRUMI, V. Naţionalul „M. Eminescu” a cucerit la Iaşi noi spectatori şi noi parteneri. In: Jurnal de Chişinău. 2005, 4 noiem., p. 11.

MARTEA, G. Sistemul de învăţămînt – promotor al identităţii naţionale. In: Literatura şi arta. 2014, 1 mai, p. 7.

 

LISTA REFERINŢELOR BIBLIOGRAFICE

 ►Referinţele la resursele de informare se prezintă în ordinea lor numerică într-o listă numerotată.

►Se plasează la finele lucrării ştiinţifice cu titlul Referinţe bibliografice (Библиографическиe ссылки – în limba rusă, References – în  limba engleză), la o distanţă de două rînduri faţă de ultimul rînd al textului lucrării şi de un rînd faţă de primul document menţionat, TNR 11 .