INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI

INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI

Requirements

CONDIȚII (obligatorii) de redactare a lucrărilor ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice

Formatul LUCRĂRII

 

PROGRAM: WORD. FORMAT: A4. FONT: Times New Roman (TNR), Normal. Câmpuri: stânga – 3,0 cm; dreapta – 1,5 cm; sus, jos – câte 2 cm.

TITLUL: în două limbi (română și engleză): centrat, TNR 14, majuscule, bold (limba română), la un spaţiu urmează titlul în limba engleză, fără bold. După titluri se lasă un spaţiu.

AUTORUL: PRENUMELE autorului (TNR 12, majuscule, bold) şi NUMELE (TNR 14, majuscule, bold) – centrat. Sub prenumele şi numele autorului, după virgulă, la un spaţiu, se menţionează titlul didactic şi ştiinţific – centrat. La un spaţiu, după virgulă – denumirea oficială a instituţiei în care activați (TNR 12) – centrat. După denumirea instituţiei se lasă două spaţii.

REZUMATUL: în două limbi (română și engleză), folosind TNR 11, cursiv/italic, spaţiere la un rând, opţiunea justify, de aproximativ 8–10 rânduri.

CUVINTELE-CHEIE: în două limbi (română și engleză), TNR 11, cursiv/italic, maximum opt cuvinte prin virgulă, cu litere mici inclusiv şi primul cuvânt, spaţiere la un rând, opţiunea justify. La sfârșitul cuvintelor-cheie nu se pune punct.

TEXTUL: caractere de 12, spaţiere la 1,5 rând, opţiunea justify, 5–7 pagini standard în limba română sau într-o limbă de circulație internațională. Paginile nu se numerotează.

STRUCTURA articolului ştiinţific va conţine obligatoriu: introducere, titluri de capitole (cu sau fără subcapitole) în expunerea conţinutului de bază, rezultatele şi interpretarea lor, concluzii, referințe bibliografice.

NOTELE explicative – se redactează cu caractere de 10, la un rând, opţiunea justify în formă de note de subsol.

Referinţele bibliografice/Bibliografical References – titlu centrat, TNR 12, bold, la o distanță de două rânduri față de ultimul rând al textului lucrării. Maximum 15 referințe bibliografice cu TNR 11, la o distanță de un rând. Nu se acceptă lucrări fără referințe bibliografice.

ALTE PRECIZĂRI

Exemplu: Monografia Tendinţe stilistice în creaţia componistică din Republica Moldova (muzica instrumentală), autor Vladimir Axionov, este o lucrare fundamentală…

Exemplu:

     Este important să fie cunoscute diferite concepte[1] referitoare la Cultura Informaţiei, pentru a alege calea sigură de dezvoltare a unor programe.

CITATELE

Citatul este fragment dintr-o lucrare scrisă, reprodus întocmai şi de obicei cu indicarea exactă a izvorului, în scopul de a întări şi a ilustra o idee sau o argumentare. Citatul trebuie să fie complet, fără prescurtări spontane ale textului citat şi fără denaturarea ideii autorului. Omiterea cuvintelor, enunţurilor, alineatelor în procesul citării se admite în cazul în care nu afectează textul citat şi se marchează prin puncte de suspensie (…). Orice text ce aparține altcuiva și este folosit în formă de citat este cuprins între ghilimele „…” fiind indicată obligatoriu sursa din care a fost extras fragmentul citat [1 p. 125].

CITĂRILE NUMERICE  ghid

Citarea este forma scurtă a referinţei care permite identificarea publicaţiei din care s-a extras citatul sau ideea comentată.

Citările numerice în text se indică prin cifre arabe între paranteze pătrate imediat după cuvântul la care se referă remarca.

Numărul se atribuie documentului la prima lui citare în text. Citările ulterioare din acelaşi document primesc numărul primei citări.

După număr se indică numărul paginii [1 p. 125].

Dacă ideea citată provine din mai multe lucrări, citările sunt separate prin virgulă (,) [1, 7].

Documentele citate se prezintă în ordine numerică în conformitate cu apariţia citărilor în text.

    Limba descrierii bibliografice a documentului citat este limba originalului.

MOSTRE DE DESCRIERE  BIBLIOGRAFICĂ

Cărți

…cu un autor

CIAICOVSCHI-MEREŞANU, G. Invăţămîntul muzical din Moldova: (de la origini pînă la sfîrşitul sec. XX). Chişinău: Grafema Libris, 2005. ISBN 9975-9899-9-0.

DOSOFTEI. Opere poetice. Sel., coment. şi postf. de P. Balmuş. Chişinău: Literatura Artistică, 1989. Ed. cu сaractere chirilice.

OPREA, Gh. Studii de etnomuzicologie. Vol. 2. Bucureşti: Almarom, 2000. ISBN 978-973-9403-42-9.

…cu doi autori

BÂRCĂ, M., POPOVICI,V. Cîntece basarabene armonizate pe 2 şi 3 voci egale. Chişinău: [s.n.], 1939.

PĂUN, E, POTOLEA, D. Pedagogie: fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: Polirom, 2002. ISBN 973-681-106-9.

 …cu trei autori

DASEN, P., PERREGAUS, Gh., REY, M. Educaţia interculturală: experienţe, politici, strategii. Iaşi: Polirom, 1999. ISBN 973-683-223-6.

LUNGU, N., BRANIŞTE, E., POPESCU, Ch. Cîntările Penticostarului. Bucureşti: Editura Inst. Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1980.

…cu patru şi mai mulţi autori

BOELKE-HEINRICHS, A. et al. 100 de personalităţi ale secolului XX: Pictori. Trad. de D. Dinulescu. Bucureşti: ALL Educaţional, 2003. ISBN 973-684-506-0.

DĂNĂILĂ, N. et al. Şcoala ieşeană de teatru: istorie şi actualitate. Iaşi: Artes, 2010. ISBN 978-606-547-013-2.

 …care se descriu la titlu

Florilegiu folcloric: prelucrări folclorice pentru pian. Alcăt. S. Pojar; red. Iu. Ţibulschi. Chişinău: Hyperion, 1992.

 Глобализация образования в современном мире: тез. науч. ст. междунар. науч.-практич. конф., Бэлць, 20–22 марта 2009. Сhişinău: IUC, 2009. ISBN 978-9975-9935-8.

 Documente de muzică tipărită

BÂRCĂ, M., POPOVICI,V. Cîntece basarabene armonizate pe 2 şi 3 voci egale. Chişinău: [s.n.], 1939.

DANILOV, A., DANILOVA, S., PARASCHIV, C. Muzica secolului XX: transcrieri pentru clarinet şi pian. Chişinău: Căpăţâna-Print, 2012. ISMN 979-0-3480-0159-3. ISBN 978-9975-4430-1-2.

CAMPAGNOLI, B. 41 de capricii: pentru violă: op. 22. Bucureşti: Grafoart, 2007.

ZAGORSCHI, V. Sonata-fantezie [Соната-фантазия]: pentru pian. Red. I. Hatipova. Chişinău: Grafema-Libris, 2011. ISBN 978-9975-52-119-2.

РИВИЛИС, П. Унисоны. Партитура. Москва: Музыка, 1976.

ЭШПАЙ, А.Я. Квартет: для 2 скрипок, альта и виолончели. Партитура и голоса. Москва: Композитор, 2001.

 Autoreferate

DĂNILĂ, A. Apariţia şi evoluţia teatrului de operă în Moldova. Interpreţi şi spectacole (1918–2000): autoref. tz. dосt. habilitat în studiul artelor. Chişinău, 2009.

GUPALOVA, E. Repertoriul pianistic autohton în Republica Moldova: аutoref. tz. doct. în studiul artelor. Chişinău, 2008.

ЛАВРОВА, С.В. Цитирование как проявление принципа комплементарности в творчестве композиторов последней трети XX века: автореф. дис…. канд. искусствоведения. Санкт-Петербург, 2005.

 Nonpublicaţii

Протокол заседания кафедры общего фортепиано (30.11.1972). НАРМ. Ф. 3050. Оп. 1. Д. 640. Л. 117.

 Список произведений, написанных композиторами ССК МССР за 1948–1949 гг. Архив общественно-политических организаций. Ф. Р-2941. Оп. 1. Ед. хр. 42.

 Собрание Союза xудожников Молдавии (21 янв. 1963 г.): стеногр. отчет. AOSPRM. F. 51. Inv. 23. D. 189. F. 20–21.

 Documente electronice

…cu acces local

MARIN, M. Portofoliul învăţătorului modern [CD-rom]. Chişinău: PPR „Învăţătorul modern”, 2009. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard. ISBN 978-99745-9826-0-3.

 …cu acces la distanţă

CAROLL, L. Alice’s adventures in wonderland [online]. Textinfo ed.2.1. [Dortmund, Germany]: Windspiel, novem. 1994 [accesat 10 febr. 1995]. Disponibil: http:// www.germany.eu.net./books/caroll/alice.html

DRĂGĂNESCU, M. Societatea informaţională şi a cunoaşterii. Vectorii societăţii cunoaşterii [online]. [accesat 15 sept. 2007]. Disponibil: http://www.academiaromana.ro/pro-pri

БОРОДИН, Б. Комическое в музыке [online]: монография. Екатеринбург, 2002 [accesat 15 noiem. 2012]. Disponibil: http://music.rulitru.ru/v420/бородин_б._ комическое_в_музыке

Contribuții

… din monografii, culegeri

BATSON, G. Researching Dance Cognition. In: G. BATSON with M. WILSON. Body and Mind in Motion: Dance and Neuroscience in Conversation. Bristol: Intellect, 2014, pp. 53–72.

GRIGORAŞ, N. Familia şi ascendenţii lui Ştefan cel Mare. In: GRIGORAŞ, N. Ţara Românească a Moldovei de la întemeierea statului până la Ştefan cel Mare. Chişinău: Universitas, 1992, pp. 187–191.

САБИНИНА, М. Дебюсси. В: Музыка ХХ века: oчерки. Москва: Музыка, 1977, ч. 1, с. 238–274.

БАУЭР, С. Модальность как категория мышления и специфика ее воплощения в музыкальном тексте. В: Звук, интонация, процесс: cб. тр. РАМ. Москва: РАМ, 1998, вып. 148, с. 16–36.

 … din dicţionare

ЛОСЕВ, А. Хаос. В: Мифологический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1991, с. 583–584.

Псалом. В: РИМАН, Г. Музыкальный словарь [online]. Москва: Директ Медиа Паблишинг, 2008 [accesat 12 oct. 2013]. Disponibil: http://slovari.yandex.ru/~книги/Музыкальный%20 словарь/Псалом/

 … din anuare

AXIONOV, V. Tendinţe metastilistice în creaţia componistică contemporană (muzica instrumentală din Republica Moldova). In: Arta, 2005. Ser. Arte audiovizuale. Chişinău: Epigraf, 2005, pp. 89–92.

ЧОБАНУ-СУХОМЛИН, И. Забытые песнопения (Музыкальное приношение Дософтею) Геннадия Чобану: композиционное решение. In: Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice, 2012. Chişinău: Grafema Libris, 2012, nr. 3 (16), pp. 76–85.

 … din materialele simpozioanelor, conferinţelor

COZLOVA, N. Particularităţile compoziţiei şi dramaturgiei în Trio pentru clarinet, violoncel şi pian de B. Dubosarschi. In: Arta şi învăţământul artistic în Moldova la confluenţa secolelor: conf. şt. consacrată aniversării a 60 de ani ai Conservatorului de Stat din Moldova (noiem., 2000). Chişinău: Tipogr. Univ. Ped. de Stat, 2001, pр. 52–53.

BELÂH, M. Unele particularităţi ale compoziţiei sonorice pe baza exemplului Axis de V. Beleaev. In: Învăţământul artistic – dimensiuni culturale: сonf. de totalizare a activităţii şt.-didact. a profesorilor [AMTAP] (anul 2003). Chişinău: Grafema Libris, 2003, рр. 134–137.

din resurse electronice

DABIJA, N. Un artist al suişului. In: Literatura şi arta [online]. 2013, 22 aug. [accesat 25 aug. 2013]. Disponibil: http://www.literaturasiarta.md/pressview.php?1=ro&idc=284&id=4445& zidc=3

ЕНДУТКИНА, О. Жанр музыкальной картины в симфоническом творчестве русских композиторов второй половины XIX – начала XX веков [online]: aвтореф. дис. … канд. искусствоведения. В: disserCat – электронная библиотека диссертаций. [accesat  21 apr. 2014]. Disponibil: http://www.dissercat.com/content/zhanr-muzykalnoi-kartiny-v-simfonicheskom-tvorchestve-russkikh-kompozitorov-vtoroi-poloviny-#ixzz2zX0r3b87

ЛЕСОВИЧЕНКО, А.М. Принципы оценки уровня развития художественной культуры европейского типа. B: Культуролог: [site]. 11 iul. 2012 [accesat 17 noiem. 2013]. Disponibil: http://culturolog.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1236&Itemid=6

ЛОТМАН, Ю.M. Текст и полиглотизм культуры. В: ЛОТМАН, Ю.М. Избранные статьи в трех томах [online]. Таллин, 1992, т. 1: Статьи по семиотике и топологии культуры, с. 142–147 [accesat 27 sept. 2013]. Disponibil: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ Lotm/13.php

НАСОНОВ, Р.А. Музыкальная риторика Афанасия Кирхера. В: Музыкальная наука на постсоветском пространстве [online]: междунар. интернет-конф. РАМ им. Гнесиных. 2010 [accesat 15 noiem. 2012]. Disponibil: http://musxxi.gnesin-academy.ru/wp-content/ uploads/2010/03/Nasonov.pdf

ЧОБАНУ-СУХОМЛИН, И. Музыкальный лик хазарской принцессы: развитие традиции и современная интерпретация в моноопере Г. Чобану. В: Сборник научных трудов Института иудаики [online]. Кишинев, 2011, вып. 2, с. 64–76 [accesat 22 sept. 2014]. Disponibil: http://cdce.wvu.edu/r/download/130455

Экфрасис. В: Википедия [online]: Свободная энциклопедия. [accesat 21 apr. 2013]. Disponibil: http://ru.wikipedia.org/wiki/Экфра́сис

 … din reviste

BRIGALDA, E. Peisajele basarabene ale Eleonorei Romanescu. In: Akademos. 2009, nr. 3, pp. 111–112. ISSN 1857-0461.

CIOBANU, Gh. Organizarea intonaţională în concertul pentru vioară şi orchestră „Momente” de Ghenadie Ciobanu. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1, pp. 24–30. ISSN 2345-1408.

ISTRU, B. Vasile I. Popovici. In: Viaţa Basarabiei. 1938, nr. 6/7, pp. 554–556.

 … din ziare

DRUMI, V. Naţionalul „M. Eminescu” a cucerit la Iaşi noi spectatori şi noi parteneri. In: Jurnal de Chişinău. 2005, 4 noiem., p. 11. ISSN 1857-3223.

MARTEA, G. Sistemul de învăţămînt – promotor al identităţii naţionale. In: Literatura şi arta. 2014, 1 mai, p. 7.

 Referinţele la resursele de informare se prezintă în ordinea lor numerică într-o listă numerotată.

EXEMPLU:

Citări în text

Deşi am folosit terminologia propusă de V. Martînov care împarte întreaga istorie a muzicii în patru perioade (cantus planus,  muzica res facta, opus-muzica şi opus post-muzica [1]. Conform muzicologului şi culturologului A. M. Lesovicenko, cultura muzicală de tip european se distinge printr-un „complex de elemente muzical-culturale, constituite în Europa în decursul secolelor XVII şi XVIII şi răspândite apoi în întreaga lume devenind la mijlocul sec. XX drept proprietate universală a culturii umane” [2 p. 114]. Fiind şi pictor-amator, conform informaţiilor bibliografice din dicţionare şi enciclopedii (vezi, de ex., [3 p. 53–55]). Schiţa istorică atestă faptul că „începând cu anul 1884 instruirea în şcoala Capelei se efectuează după programele conservatorului cu eliberarea certificatelor de liberi profesionişti tuturor absolvenţilor, confirmând nivelul de studii superioare” [4]. Numele compozitorului este menţionat în componenţa colectivului didactic al Gimnaziului nr. 2 din Chişinău…: „Profesorii: <…> de cânt – pr. Berezovschi Mihail Andreevici, de muzică — capelm. Iosif Iosifovici Sedleacek” [5 p. 22]. Instituţii de învăţământ care asigură instruirea muzicologilor [6]. V. Gutor a activat … şi în Odesa în calitate de profesor la conservator, care a fost fondat pe baza colegiului, transformat, la rândul său, din clasele de muzică de pe lângă IRMO [7]. Fapt, dovedit de T. Daniţa în teza de doctor [8]. Foarte rar aflăm o contribuţie egală a unui muzician în domeniul componistic, interpretativ şi muzicologic [9].

Referinţe bibliografice

  1. МАРТЫНОВ, В. Зона Opus Posth, или Рождение новой реальности. Москва: Классика-XXI, 2005.
  2. ЛЕСОВИЧЕНКО, А.М. Возможности измерения уровня развития музыкальной культуры европейского типа. В: Музыкальная культура как национальное и мировое явление: материалы междунар. науч. конф. Новосибирск, 2002, c. 114–119.
  3. BUZILĂ, S. Interpreţi din Moldova. Chişinău: Arc, 1996. ISBN 9975-928-02-1.
  4. История Капеллы [online]. B: Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга: [site]. [accesat 18 noiem. 2013]. Disponibil: http://capella-spb.ru/ru/article/show/content/id/1
  5. Бессарабский календарь на 1896 г. Кишинев: Типогр. Бессарабского губернского правления, 1895.
  6. БЕРЕЗИН В.В., ЛЕСОВИЧЕНКО, А.М. Системы подготовки музыкант профессио нальных учебных заведениях: история и современность [online]. B: Академическая        музыка  Сибири: [site]. 2013 [accesat 22 noiem. 2013]. Disponibil: http://sibmus.info/texts/ Berezin_lesovichenko /sist_podg_muz.htm
  7. АРУТЮНОВ, В.Д. Реформаторская деятельность В.П. Гутора – директора Екатеринодарского музыкального училища в 1908–1911 гг. В: Историческая и социально-образовательная мысль [online]. 2012,  № 2, с. 13–14 [accesat 24 noiem. 2013]. Disponibil: http://cyberleninka.ru/article/n/reformatorskayadeyatelnost-v-p-gutora-direktora ekaterinodarskogo-muzykalnogouchilischa-v-1908-1911-gg
  8. DANIŢA, T. Arta de interpretare corală din Basarabia în proces de devenire (sf. sec. XIX – înc. sec. XX): autoref. tz. doct. Chişinău, 2007.
  9. ЛЕСОВИЧЕНКО, А.М. Принципы оценки уровня развития художественной культуры европейского типа. B: Культуролог: [site]. 11 iul. 2012 [accesat 17 noiem. 2013]. Disponibil: http://culturolog.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1236&Itemid=6

___________
[1] În rezultatul căutării prin motorul de căutare au fost obţinute  1765 de rezultate privitoare la cererea „CI” şi „concept”.