Politica Editorială

Politica Editorială
 POLITICA EDITORIALĂ

APROBAT
la ședința Consiliului Științific al AMTAP
din 20 martie 2017
Proces-verbal nr. 3

Politica editorială a revistei științifice
Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică

Informații generale

Revista Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică este o revistă științifică, publicație a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Revista este deschisă pentru publicarea articolelor, studiilor, recenziilor din domeniul studiului artelor și culturologiei aparținând autorilor din Republica Moldova și din alte țări.

Scopul este de a contribui la cercetarea de calitate în domeniul artelor, culturologiei și a științelor socio-umanistice.

Obiectivul principal al revistei este prezentarea celor mai noi cercetări științifice ale cadrelor științifico-didactice din AMTAP, cât și din alte  instituții și realizarea schimbului de idei, experiențe între savanții din republică și din străinătate.

Domeniul, subdomeniul: știinţe umanistice; studiul artelor; arte vizuale, design, artă muzicală, arte audiovizuale, culturologie, ştiinţe sociale.

Revista este acreditată științific în baza Regulamentului de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice în anii 2014, 2017 și 2020.

Categoria: B

Fondator: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, anul 2002.

Format: 60x 84; Tiraj: 200; ISSN– 2345-1408; e- ISSN– 2345-1831

Limbi de publicare: română, alte limbi moderne (engleză, rusă etc.).

Frecvenţa apariţiei: bianual (2 ori pe an). Sunt și ediții suplimentare (până la 4 numere anual).
Site-ul revistei: https://revista.amtap.md

Editura: Notograf Prim, Grafema Libris.
În perioada 2006-20013 a apărut sub titlul Anuar științific: Muzică, Teatru, Arte Plastice.

Date de contact: revistaamtap@gmail.com; Victoria Melnic, redactor-şef, e-mail: victoria.melnic@amtap.md, tel.: 022 24 02 13; Tatiana Comendant, redactor responsabil, e-mail: tatianacomend@gmail.com, tel.: 022 23 87 20; Rodica Avasiloaie, redactor coordonator, e-mail: rodica.avasiloaie@amtap.md, tel.: 022 24 23 38.

Revista este prezentă în baza de date națională Instrumentul Bibliometric Național (IBN). De asemenea, este inclusă în baze de date internaţionale (DOAJ, CEEOL, Index
Copernicus, CiteFactor).

Articolele conțin CZU, ORCID, DOI. Suntem membru Crossref.
Crossref Sponsored Member Badge

Se realizează schimbul de publicaţii ştiinţifice cu reviste de peste hotare prin intermediul bibliotecilor, revistelor din România: Memoria ethnologică, Concept, Colocvii teatrale, Artes, Lucrări de muzicologie, Intermezzo, RevArt, Review of Artistic Education etc.

Taxa de publicare a articolelor științifice și științifico-metodice[1] pentru cadrele didactice din AMTAP şi din instituţiile partenere ale AMTAP (cu care au fost semnate acorduri de colaborare):

 • 7 pagini – gratis
 • 8 – 12 pagini – 30 lei per pagină

Taxa de publicare pentru reprezentanții din alte instituții din Republica Moldova:

 • 5-7 pagini – 300 lei (un articol)
 • Lucrările ce depășesc 7 pagini (8-12 pagini) sunt taxate cu 50 lei per pagină.

Taxa de publicare pentru cadrele didactice de peste hotare:

 • 5-7 pagini – 30 euro
 • Lucrările ce depășesc 7 pagini (8-12 pagini) sunt taxate cu 3 euro per pagină.

[1] Extras

din Procesul-verbal nr. 4 al şedinţei Senatului AMTAP din 28.01.2015

Peer review

Revista publică articolele ce respectă standardele publicațiilor științifice și nu au mai fost publicate în alte reviste, cărţi sau apariţii editoriale, sunt originale, relevante, conţin date corecte, includ referințe bibliografice etc.

Materialele trimise redacţiei spre publicare nu pot face obiectul ofertei către alte publicaţii decât după primirea răspunsului negativ din partea redacţiei revistei Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică.

Colegiul de redacţie are dreptul de a respinge materialele care nu corespund standardelor științifice/metodico-didactice şi poate să solicite autorilor revizuirea textelor pentru a corespunde exigenţelor profesionale specifice revistei.

Studiile și articolele trimise revistei noastre spre publicare sunt recenzate (procedeul peer review) și supuse controlului știintific. Procedura de peer review este realizată de către referenți de specialitate din Lista de referenți ai revistei. Identitatea autorului nu se divulgă. Redactorii responsabili de compartimente recomandă articolele pentru aprobare la Consiliul științific, care  ia decizia finală în legătură cu publicarea  sau respingerea materialelor științifice și științifico-metodice.

Procesul de recenzare a articolelor se bazează pe anumite criterii riguroase de apreciere, precum:

 • caracterul informativ;
 • fundamentarea ştiinţifică şi relevanţa informaţiei;
 • structura articolului (titlu, autor, rezumat, cuvinte cheie, introducere, conţinut, concluzii, referințe bibliografice);
 • claritatea, concizia şi acurateţea textului articolului;
 • accesibilitatea şi înţelegerea;
 • relevanţa şi utilitatea cercetării;
 • nivelul creativității; noutate și inovație;
 • corectitudine gramaticală, stilistică.

Responsabilitatea pentru originalitatea şi afirmaţiile enunţate în cuprinsul articolului revine, în întregime, autorului. În caz de plagiat, răspunderea (juridică şi deontologică) revine, în exclusivitate, autorului care a săvârşit plagiatul.

Instrucțiunile de tehnoredactare sunt disponibile aici. Fiecare articol conține ORCID, DOI și este atribuit indicele de clasificare CZU (Clasificarea Zecimală Universală).

Declarație privind Accesul Deschis

Revista Studiul artelor  și culturologie: istorie, teorie, practică este dedicată accesului liber real și imediat în scop academic. Toate articolele publicate în paginile sale pot fi accesate imediat de la data publicării lor online. Nu există nicio taxă suplimentară pentru cititorii care doresc să descarce articolele pentru uz academic propriu.

Licență
Licenţa Creative Commons” style=
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-FărăDerivate 4.0 Internațional .

Drepturi de autor

Autorii își păstrează dreptul de autor asupra propriilor texte. Utilizatorii pot citi, copia și distribui textele în scop necomercial, cu obligația citării corecte și complete a autorului și a revistei.