STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (24), 2015

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (24), 2015

REVISTA
Nr. 1 (24), 2015
Cuprins
VLADIMIR AXIONOV — PERSONALITATE DE VAZĂ A CULTURII NAŢIONALE
ARTICOL

VLADIMIR AXIONOV — PERSONALITATE DE VAZĂ A CULTURII NAŢIONALE

VLADIMIR AXIONOV — DISTINGUISHED PERSONALITY OF NATIONAL CULTURE

TATIANA COMENDANT,

conferenţiar universitar, doctor,
Academia de Muzică, Teatru, Arte Plastice

Lucrarea în cauză este dedicată memoriei savantului, profesorului universitar, Vladimir Axionov doctor habilitat în studiul artelor, prim-prorector al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Posesor al unui vast capital ştiinţifwo-intelectual, V Axionnov a elaborat circa 100 lucrări valoroase care au contribuit la dezvoltarea culturii mizicale naţionale şi universale. Distins cadru didactic, formator de cercetători ştiinţifici, îndrumător de talente originale V. Axionov şi-a dedicat vasta activitate pregătirii profesionale a tinerilor artişti din diferite domenii ale creaţiei. Manager de performanţă, V Axionov asigura în AMTAP o conducere competentă şi eficientă. Profesionist de înaltă calificare a obţinut rezultate remarcabile şi valoroase devenind promotor al adevărului ştiinţific. A desfăşurat o asiduă muncă didactică, ştiinţifică şi educativă, a fost şi va rămâne o personalitate de vază a culturii naţionale.

Cuvinte cheie: personalitate, creativitate, creaţie, cercetare, cultură, inteligenţă, manager, învăţământ artistic

The present paper is dedicated to the memory of Vladimir Axionov — scientist, university professor, doctor in the study of arts, prime vice rector at the Academy of Musuc, Theatre and Fine Arts. Being a person of comprehensive knowledge, V.Axionov elaborated more than 100 works of great value that contributed to the development of national and universal musical culture. V. Axionov was an outstanding teacher, trainer of scientific researchers, mentor of original talents; he dedicated his vast activity to the professional training of young people involved in the field of artistic education. He was an excellent organizer who ensured a competent and efficient management. V. Axionov was a highly qualified professional who obtained remarkable and valuable results thus becoming a promoter of the scientific truth. He carried out extensive didactic, scientific and educational work; he was and will remain an outstanding personality of national culture.

Keywords: personality, creativity, creation, research, culture, intelligence, manager, artistic education

Calitatea în activitatea pedagogică se dobândeşte cu anii şi cu multă trudă. Munca şi personalitatea educativă a profesorului universitar Vladimir Axionov au lăsat urme frumoase în mintea şi inima studenţilor, oferindu-le prilejul de a-şi aminti cu plăcere, respect şi chiar cu veneraţie de dumnealui. Pentru a îndeplini la un înalt nivel de performanţă şi eficienţă activitatea sa complexă, profesorul universitar, doctorul habilitat în studiul artelor Vladimir Axionov şi-a format şi a manifestat o gamă variată de calităţi ale personaşităţii sale, care să-l definească ca specialist, om de ştiinţă, om de cultură, pedagog, cetăţean şi manager. Cunoaştem mai multe determinări sociale cu referinţă la om: individ, persoană, membru al grupului social, personalitate. Potrivit dicţionarului de psihologie „personalitatea este subiectul uman considerat ca unitate bio-psiho-socială, ca purtător al funcţiilor epistemice, pragmatice şi axiologice” [1, p. 532-533].

Personalitatea reprezintă sinteza particularităţilor psiho-individuale, în baza căreia ne manifestăm specific, deosebindu-ne unul de altul. În formarea personalităţii lui V. Axionov şi-au pus amprenta atât temperamentul şi caracterul, cât şi aptitudinile, competenţele înalte, cunoştinţele vaste şi alte caracteristici deosebite.

În societatea modernă intelectualii nu alcătuiesc un grup precis definit. Rolul tradiţional al intelectualului a fost acela de gânditor şi de căutător al adevărului. Conform ştiinţei psihologice, gândirea constituie procesul cognitiv cel mai important, fiind apreciat îndeosebi prin creativitate. „Gândirea, ca o capacitate de prim ordin a personalităţii — există ca gândire umană numai prin creativitate” [2, p. 39]. Creativitatea era o capacitate şi o aptitudine indispensabilă a lui V.Axionov, a intelectului său. A fost o personalitate cu aptitudini creative speciale, un om de vocaţie. Omul de vocaţie Vladimir Axionov găsea în muncă întregirea lui ideală. „…Natura întrebuinţează pe oamenii de vocaţie pentru a asigura cristalizarea unei culturi…” [3, p. 26]. „ Cultura adevărată, prin mijlocirea căreia un popor se ridică şi prosperă, se prezintă totdeauna ca o individualitate puternică….; ea este neîndoios cea mai înaltă manifestare a individualităţii…..    Cultura desăvârşită, ca şi personalitatea individului, este o potenţare a legilor naturii, este un ideal care nu este dat a fi atins decât de cei aleşi” [4, p. 9]

„Creatorul educă, deoarece proiectul său vizează întotdeauna domeniul umanului. În acelaşi timp impune, oricui se apropie de opera sa, o orientare şi, prin aceasta, o fortificare a spiritului respectivului” [5, p. 69]. Imaginea creatorului V. Axionov reflecta receptivitate faţă de nou, pasiune pentru creaţie, instruire, imaginaţie, cultură, originalitate, tenacitate, pregătire de specialitate. Meritile sale incontestabile au fost recunoscute şi apreciate prin acordarea mai multor premii de Uniunile de creaţie din Republica Moldova.

Cercetarea ştiinţifică este un domeniu social prioritar, care asigură dezvoltarea ştiinţei şi pe această bază, optimizarea şi dezvoltarea fiecărui domeniu social în pas cu exigenţele şi necesităţile contemporane.

Vladimir Axionov şi-a acumulat un vast capital ştiinţifico-intelectual. A fost participant activ la seminare, conferinţe ştiinţifice şi simpozioane naţionale şi internaţionale. Lucrările ştiinţifice elaborate de cercetător sunt valoroase prin conţinut, denotă originalitate şi noutate ştiinţifică pentru domeniul de cercetare. V. Axionov manifesta tendinţa de a realiza ceva nou, inedit. Inventivitatea ideatică şi practică, fundamentată de un înalt nivel ştiinţific persista în activitatea de cercetare a savantului.

În acest cadru se înscriu şi cercetările în domeniul muzicologiei a savantului, doctorului habilitat în studiul artelor V. Axionov. Este autorul a circa 100 de lucrări ştiinţifice, publicate în ţară şi peste hotarele ei. Studiile monografice, editate între anii 2006-2012 — Tendinţe stilistice în creaţia compozitorilor din Republica Moldova (muzica instrumentală), 11,36 c. a., Creaţia simfonică din Republica Moldova, 4 c. a., Studii muzicologice, 10 c. a. — prezintă o gândire profundă de dezvoltare a culturii muzicale şi au adus o contribuţie de valoare ştiinţifică naţională şi universală.

Axionov a fost un distins cadru didactic şi îndrumător pentru tineret în activitatea ştiinţifică. Studenţii, masteranzii, doctoranzii coordonatorului ştiinţific V. Axionov erau ferm convinşi că vor realiza o cercetare obiectivă şi eficientă. Sub conducerea savantului vor efectua o analiză calitativă a datelor cercetărilor intreprinse. Valoarea şi eficienţa soluţiilor teoretico-aplicative a lucrărilor ştiinţifice erau stabilite şi asigurate datorită conducerii inteligente şi competente a îndrumătorului V. Axionov.

Fiecare cultură este actualizarea unei potenţialităţi a fiinţei umane. „Cultura se iveşte din tăcerea dintre diferitele expresii spirituale ale omului. Ea denotă că aceste resorturi spirituale sunt individualizate, particulare, şi de aceea ele pot exista ca ceva distinct” [6, p. 120]. La fel de distinct era potenţialul cultural al lui V. Axionov.

Cunoaşterea reprezintă o primă treaptă spre acceptarea culturii universale. Tendinţa savantului V. Axionov era de a transmite cunoştinţele acumulate generaţiilor tinere. „Cultura nu înseamnă doar contemplaţie şi raportare la o stare potenţială. Aceasta presupune aducerea unui potenţial spiritual în prezent” [6, p. 121]. Necesitatea supremă a dlui Axionov era să se exprime pe sine în cadrul societăţii în care i-a fost dat să trăiască. Exprimându-se însă, dumnealui a contribuit la îmbogăţirea culturii naţionale. Valorificarea „critică” a moştenirii culturale şi asimilarea valorilor culturii autentice erau însoţite de o intensă confruntare de idei cu privire la menirea socială a artei şi culturii în lumea contemporană.

Pedagogul V. Axionov era preocupat de formarea specialistului de înaltă calificare, viitor intelectual educat în baza unor matrici culturale de acţiune şi de înaltă gândire. Înţelegea că are datoria de a-şi da contribiţia sa pentru pregătirea unui climat spiritual favorabil generaţiilor pe care le educă şi care vor veni.

Graţie personalităţii lui Vladimir Axionov, în circa 13 ani de muncă în calitate de prim-prorector pentru activitate didactică, la început la Universitatea de Arte, iar apoi la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice a fost asigurată o conducere competentă şi eficientă. Managerul V.Axionov îşi asuma responsabilităţi marcante, într-o atmosferă de iniţiativă creatoare şi de cooperare loială. Profesionismul şi eficacitatea era exprimată prin performanţe evidente într-o multitudine de contexte. Domnul prorector Axionov promova cadrele didactice pe bază de competenţă profesională. Fiind în fruntea Comisiei de concurs a instituţiei, demonstra cunoştinţe ample ale actelor normative şi ale altor documente de stat, susţinea pedagogii de vocaţie, cu aptitudini creative ce-ar putea să asigure funcţionarea eficientă şi corectă a procesului instructiv- didactic. Dumnealui aprecia talentul şi inteligenţa oamenilor.

O calitate deosebită a domnului prorector era felul de soluţionare a problemelor ce apăreau. Dumnealui realiza această sarcină în mod operativ: prin receptivitate, dialog, documentare şi analize atente, prin conjugarea eforturilor unor specialişti în cauză. Dl. V.Axionov demonstra fermitate şi exigenţă în îndeplinirea deciziilor, dar şi înţelegere, corectitudine în aprecierea rezultatelor muncii celor cu care coopera şi pe care îi conducea. Promova un spirit colegial şi astfel era ascultat şi urmat în demersurile sale decizionale.

Axionov a fost o persoană curioasă şi cu idei intreprinzătoare. Dorea să ordoneze în minte ceea ce părea imposibil de clasificat. Adesea spontanietatea minţii lui Axionov se îmbina cu emoţiile stăpânite şi gândire „rece”. Dragostea şi capacitatea de muncă, autodisciplina, perseverenţa, energia de care dădea dovadă prorectorul V. Axionov îl clasează printre organizatorii de performanţă a activităţii didactice şi chiar artistice. Cu câtă pasiune şi interes s-a implicat în conducerea ritualului de conferire a titlului ştiinţific de Doctor Honoris Causa al instituţiei noastre. Avea o ţinută scenică ce denota măiestrie şi gust estetic.

Vladimir Axionov n-a fost o persoană conformistă. „Cuvântul persoană conţine rădăcina provenită din greaca veche, care desemnează o mască, pe care actorul o utiliza în scopul ascunderii propriei lui imagini. O mască pe care o cerea rolul. După această mască socială se ascunde adevărata personalitate. Dar ea poate fi scoasă doar în anumite condiţii favorabile” [7, p. 64]. Vladimir Axionov era sincer, îndrăzneţ, n-avea nevoie să-şi ascundă personalitatea. În calitate de manager în şcoala superioară îmbina avantajele stilului autoritar şi ale celui participativ-democratic. Colegii ştiau că dacă domnul Axionov este convins în luarea unei decizii, în rezolvarea unei probleme, atunci aceasta este calea cea mai corectă. Experienţa în domeniu însoţită de capacitatea de iniţiativă, de abordare justă a problemelor, capacitatea de a-şi asuma eventualele riscuri, inclusiv de a le preveni, erau caracteristice prorectorului V. Axionov.

Axionov a fost deschis la sentimente şi emoţii. Era atent, stima personalitatea colegilor săi. Era capabil să comunice cu cei din jurul său şi să stabilească contacte în folosul organizaţiei ştiinţifico-educaţionale. Era deschis spre comunicare, spre a oferi un sfat, o idee. Această simplitate aparentă confirmă maxima: cu cât omul este mai simplu în relaţiile cu cei din jur, cu atât este mai deştept. Inteligenţa era abilitatea de bază a personalităţii lui V. Axionov.

Personalitatea lui V. Axionov ne-a marcat pe toţi. Ne-a făcut mai responsabili, mai altruişti, mai vizionari. V. Axionov s-a îngrijit de soarta instituţiei, a membrilor familiei sale. Îşi asuma responsabilităţi şi îşi onora promisiunile. Prea marele efort depus de dumnealui l-a făcut să se stingă pe neaşteptate. Se cunoaşte că stima şi respectul nu se impun, se câştigă. Vladimir Axionov a ştiut să se impună când era cazul, dar mai ales, prin întreaga activitate şi-a câştigat stima şi respectul tuturor celor care i-au fost în preajmă. Valoarea personalităţii sale este incontestabilă.

A fost o deosebită onoare pentru mine de a munci alături de domnul Vladimir Axionov, profesor universitar, doctor habilitat în studiul artelor, prim-prorector activitate didactică al AMTAP, deţinător al titlului onorific de Om emerit şi posesor al medaliei Meritul civic, personalitate de vază a culturii naţionale.

În concluzie menţionez:

– V. Axionov a fost şi va rămâne în istoria muzicologiei naţionale o personalitate de valoare incontestabilă;

– Creator prin funcţie şi vocaţie a produs idei noi, forme şi formule noi, opere ştiinţifice pe care le vom reţine şi vor îmbogăţi tabloul socio-cultural al Republicii Moldova;

– V. Axionov şi-a dezvoltat propriile capacităţi de cercetare-inovare, şi-a dedicat întreaga activitate prosperării culturii muzicale naţionale;

– Cercetările savantului aduc o contribuţie de valoare ştiinţifică naţională şi universală;

– În toată cariera universitară a depus o vastă muncă didactică, ştiinţifică şi educativă, a fost un creator de şcoală superioară în domeniul învăţământului artistic.

Referinţe bibliografice

  1. POPESCU-NEVEANU, P. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Albatros, 1978.
  2. KANT, I. Critica facultăţii de judecare. Bucureşti: ALL, 2007.
  3. RĂDULESCU-MOTRU, C. Vocaţia – factor hotărâtor în cultura popoarelor. Bucureşti: Ed. Casei şcoalelor, 1932.
  4. RADULESCU-MOTRU, C. Cultura română şipoliticanismul. Bucureşti: Librăria Socecu & co., 1904.
  5. BARLOGEANU, L. Psihopedagigia artei. Iaşi: Polirom, 2001.
  6. CUCOŞ, C. Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale. Iaşi: Polirom, 2000.
  7. RUSNAC, S. Psihologie socială. Chişinău: RVR Consulting Grup, 2007.