STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (24), 2015

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (24), 2015

REVISTA
Nr. 1 (24), 2015
Cuprins
DESPRE ABILITĂŢILE SOCIALE ŞI CALITĂŢILE ORGANIZATORICE ALE DLUI VLADIMIR AXIONOV
ARTICOL

DESPRE ABILITĂŢILE SOCIALE ŞI CALITĂŢILE ORGANIZATORICE ALE DLUI VLADIMIR AXIONOV

VLADIMIR AXIONOV’S SOCIAL ABILITIES AND ORGANIZATIONQUALITIES

ALA STARTEV

conferenţiar universitar, doctor Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În prezentele teze mi-am propus să evidenţiez abilităţile sociale şi calităţile organizatorice ale lui Vladimir Axionov, pedagog de o înaltă anvergură profesională.

Cuvinte-cheie: autoritate personală, sobrietate, camaradiere, eficienţă de lucru, calitate, exigenţă

The purpose of the present theses was to bring out the social abilities and organization qualities of Vladimir Axionov, an educator of high professional scope.

Keywords: personal authority, sobriety, companionship, work efficiency, exigency

Activând împreună, pe parcursul unui deceniu şi jumătate, în cadrul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, mi-am propus să menţionez abilităţile sociale şi calităţile organizatorice ale prorectorului activitate didactică Vladimir Axionov, profesor universitar, doctor habilitat în studiul artelor:

– comunicativ, cu un limbaj clar, convingător;

– autoritate personală, dublată de cordialitate;

– ştia să asculte şi să pătrundă sensul lucrurilor;

– să aducă argumentele necesare în discuţii;

– avea o atitudine constantă şi o rigoare bine temperată nu numai faţă de discipoli, dar şi faţă de membrii colectivului nostru;

– găsea proporţia justă între sobrietate şi camaradiere.

Vladimir Axionov a ocupat un post de maximă responsabilitate în AMTAP, colaborând cu diverse individualităţi, caractere, temperamente, unde adesea prevalau emoţiile. Domnia sa, fiind înzestrat cu deosebite calităţi organizatorice:

– ştia să echilibreze mersul lucrurilor, procesul de activitate la catedre, facultăţi, diverse subdiviziuni din cadrul Academiei;

– cerea să se facă totul la timp, era exigent, urmărea să fie întotdeauna calitate;

– cunoştea profund lucrul administrativ;

– ştia să aleagă priorităţile, atenţionându-ne la ce e nevoie de atras atenţia şi cum mai eficient de lucrat cu tot felul de scrisori, acte etc;

– ştia să prezinte şi să susţină colectivul Academiei noastre la diverse şedinţe de înalt nivel.

Persoană cu o mare putere de muncă, V. Axionov avea capacitatea de a analiza şi de a sintetiza, fiind la curent cu activităţile subdiviziunilor. Prezenţa spiritului, intuiţiei îl ajuta în rezolvarea situaţiilor dificile şi neprevăzute.

Pe lângă dragostea pentru materia pe care o preda, V. Axionov avea un orizont de cunoaştere ce depăşea cu mult hotarele specialităţii sale. Pe drept cuvânt, îl putem considera pedagog de o «autentică croială universitară». Avem de urmat un model, de cum trebuie să fie un adevărat pedagog, un sensibil coordonator, un bun adminastrator.