Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (18), 2013
Cuprins
ДМИТРИЙ КИЦЕНКО: ПОИСКИ НА ПУТИ СОЗДАНИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ФАКТОРЫ ОБНОВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
ARTICOL

ДМИТРИЙ КИЦЕНКО: ПОИСКИ НА ПУТИ СОЗДАНИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ФАКТОРЫ ОБНОВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

DMITRI CHIŢENCO: CĂUTĂRI ÎN DOMENIUL CREAŢIEI OPUSURILOR AUDIOVIZUALE ŞI FACTORII ÎNNOIRII STRUCTURII TEXTULUI ARTISTIC

DMITRY KITSENKO: SEARCH OF METHODS FOR COMPOSING AUDIOVISUAL CREATIONS AND FACTORS OF UPDATING THE ARTISTIC TEXT STRUCTURE

ГАЛИНА КОЧАРОВА,
profesor universitar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte plastice

Статья посвящена проблеме «пересоздания» своих музыкальных сочинений в аудиовизуальной форме, неоднократно предпринимаемого в последние годы композитором Дмитрием Киценко при активном использовании ресурсов Интернета. Рождающееся в результате мультимедийное произведение, опираясь на многоплановую структуру художественного текста, выявляет новые семантические возможности, раскрываемые, в первую очередь, на примере таких его композиций, как «Бабий Яр» и « In imo pectore».
Ключевые слова: композитор Дмитрий Киценко, Бабий Яр, In imo pectore, аудиовизуальное произведение, структура художественного текста, надтекст, интертекст, унитекст, семантика, сакральное пространство искусства.

Articolul prezintă rezultate analizei experimentelor, realizate de compozitorul Dmitri Chiţenco în ultimii ani pe baza creaţiilor muzicale proprii, transfigurate prin introducerea elementului vizual în cele audiovizuale şi propuse la Internet. Un astfel de opus creat de multimedia, având structura multiformă a textului artistic, demonstrează posibilităţile semantice noi, ce ne arată compoziţii „Babi Yar” şi „In imo pectore”.
Cuvinte–cheie: compozitorul Dmitri Chiţenco, Babi Yar, In imo pectore, creaţia audiovizuală, „In imo pectore”, structura textului artistic, supratext, intertext, unitext, semantica, spaţiul sacral de artă.

The author of this article analyses the creative experiments realized by composer Dmitry Kitsenko in recent years on the basis of his musical works which are transformed as audiovisual creations for Internet presentation. These multimedia–opuses have a polymorphous structure of the artistic text which determines new semantic possibilities demonstrated by his compositions “Babi Yar” and „ In imo pectore”.
Keywords: composer Dmitry Kitsenko, Babi Yar, In imo pectore, audiovisual creation, structure of the artistic text, supertext, intertext, unitext, semantics, sacred art space.