Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (18), 2013
Cuprins
ТЕМА КОНФЛИКТА В ТВОРЧЕСТВЕ В. В. ВЕРЕЩАГИНА
ARTICOL

ТЕМА КОНФЛИКТА В ТВОРЧЕСТВЕ В. В. ВЕРЕЩАГИНА

SUBIECTUL CONFLICTULUI ÎN CREAŢIA LUI V. V. VEREŞCIAGHIN

THE THEME OF THE CONFLICT IN V. V. VERESHCHEAGIN`S CREATIVE ACTIVITY

ЕКАТЕРИНА ЮДИНА,
старший преподаватель,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

В настоящей работе автором исследуется созидательная роль конфликта, его конструктивный аспект как своеобразной пружины развития сюжетной линии. Вместе с тем, охватывается широкий спектр проблем касающихся личностной позиции самого художника, его профессионального уровня, выбора им тематики, его нравственного и морального мировоззрения. Все это дает возможность оценить творчество В. Верещагина не только с позиций профессионализма, как творца, работающего в жанре изобразительного искусства, но и
раскрыть секрет его влияния на умонастроение общества, современников, популярности сегодня, актуальности его работ в XXI столетии.
Ключевые слова: конфликт, изобразительное искусство, тематика полотен, батальная живопись, протест против академизма, вклад в искусство, воспитательная роль, духовный рост, борьба с догмами, пацифизм, созидательная роль конфликта.

În cadrul acestei lucrări, autorul cercetează rolul contemplativ al conflictului, aspectul constructiv al acestuia drept instrument de dezvoltare a subiectului. Totodată, este atins un spectru larg de probleme ce ţin de viziuneaa artistului, de nivelul său profesional, de tematicile abordatel, cât şi de concepţiile morale ale acestuia. Toate acestea ne oferă posibilitatea de a valorifica creaţia lui V. Vereşciaghin nu doar din perspectiva profesionalismului, ca artist al domeniului artelei plastice, ci şi să descoperim influienţa sa asupra spiritului social, al contemporanilor, dar şi actualitatea creaţiei sale în secolul XXI.
Cuvinte-cheie: conflict, arta plastică, tematica tabloului, picturi cu bătălii, protest împotriva academismului, aportul în artă, rolul educativ, dezvoltarea spirituală, lupta cu dogmele, pacifism, rolul contemplativ al conflictului.

The author of the present work analyzes the creative role of the conflict, its constructive aspect that is some kind of a special force in the development of the thematic line. At the same time, the article comprises a wide range of problems referring to the painter`s position, his professional level, his choice of the themes, his moral and spiritual conception. All this gives us the possibility to appreciate the creative activity of painter V. Vereshcheagin not only from the point of view of professionalism, as a creator that works in the field of fine arts, but to convey the secret of his influence on the spiritual state of society, contemporaries, popularity nowadays, and the present interest in his work in the 21st century.
Keywords: conflict, fine arts, themes of paintings, battle-painting, protest against academism, contribution to art, educational role, spiritual growth, struggle against dogmas, pacifism, creative role of a conflict.