Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (18), 2013
Cuprins
FILMUL „GUERNICA“: VALENŢE SOCIAL-ARTISTICE (studiu de caz)
ARTICOL

FILMUL „GUERNICA“: VALENŢE SOCIAL-ARTISTICE (studiu de caz)

THE FILM „GUERNICA“: SOCIAL AND ARTISTIC FACETS (case study)

DUMITRU OLĂRESCU,
conferenţiar, cercetător ştiinţific coordonator, doctor,
Institutul Patrimoniului Cultural al A.Ş.M, Chişinău

Autorul elucidează unele aspecte controversate din cadrul tipologiei filmului de nonficţiune despre artă. Pe baza filmului francez Guernica (regizori — Alain Resnais, Robert Hessens, 1950) se caracterizează specificul filmului despre artă, în care operele de artă, ce se află la baza filmului, afară de valenţele lor artistico-estetice, servesc drept pretext pentru abordarea de către cineaşti a unora dintre cele mai grave probleme ale societăţii fie de ordin social, ideologic sau moral.
Cuvinte-cheie: Guernica, operă plastică, film despre artă, limbaj cinematografic, montaj asociativ, specie de film, tipologie, estetica filmului, filmografie, Picasso, Resnais.

The author elucidates some controversial aspects within the typology of nonfiction film about art. On the basis of the French film „Guernica“ (directors — Alain Resnais, Robert Hessens, 1950) the author characterizes the specific feature of the film about art, where the artworks, that are at the bases of the film besides their social and artistic facets, serve as the main motive filmmaker`s approach to the most serious problems of society, social, ideological or moral.
Keywords: Guernica, plastic work, film about art, cinematic language, associative editing, film genre, typology, film aesthetics, filmography, Picasso, Resnais