Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (18), 2013
Cuprins
MODELE ORNAMENTALE ÎN CÂNTECUL LIRIC PROPRIU-ZIS
ARTICOL

MODELE ORNAMENTALE ÎN CÂNTECUL LIRIC PROPRIU-ZIS

ORNAMENTAL MODELS IN THE LYRIC SONG

SVETLANA BADRAJAN,
conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

SVETLANA DOROŞ,
doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În cântecul liric, datorită asocierii melodiei cu versul, putem realiza o „chirurgie“ a acesteia pentru a analiza ornamentele integrate, calitatea lor, locul în cadrul discursului muzical şi funcţia în edificiul sonor. Analizând diferite tipuri melodice ale cântecului liric propriu-zis din zona de codru, am observat preferinţa pentru modele ornamentale, care includ atât note şi pasaje ornamentale, cât şi ornamentele propriu-zise. Combinaţia diferitor elemente ornamentale duce uneori la o juxtapunere destul de lungă, creând, astfel, melisme ornamentale. Segmentele excesiv ornamentate oferă o evoluţie terasată întregii creaţii în baza unei estetici a temporizării, tergiversării, a „levitaţiei“ ornamentale.
Cuvinte-cheie: modele ornamentale, creaţie folclorică vocală, cântec propriu-zis, structură, interpretare.

In the lyric song, due to the association between verse and melody, we can perform a certain „surgery“ on the melody in order to analyze the integrated ornaments, their quality and place in the musical discourse and their function in the musical edifice. By analyzing different melodic types of the actual lyric song from the „codru“ area we have noticed the preference for ornamental models, which include musical notes and ornamental passages, as well as the preference for actual ornaments. The combination between different ornaments leads to quite a long juxtaposition, creating, therefore, ornamental vocal runs. The segments that are excessively ornamented offer a levelled evolution for the whole work due to some kind of aesthetics based on delay and ornamental „levitation“.
Keywords: ornamental models, vocal folkloric creations, lyric song, structure, interpretation.