Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (18), 2013
Cuprins
PERFORMING ETHNOMUSICOLOGY: BENEFITS, METHODS AND PROBLEMS RELATED TO EXPERIENTIAL LEARNING IN ENSEMBLES FROM OTHER CULTURAL TRADITIONS
ARTICOL

PERFORMING ETHNOMUSICOLOGY: BENEFITS, METHODS AND PROBLEMS RELATED TO EXPERIENTIAL LEARNING IN ENSEMBLES FROM
OTHER CULTURAL TRADITIONS

INTERPRETAREA MUZICII FOLCLORICE: BENEFICII, METODE ŞI PROBLEME LEGATE DE ÎNVĂŢAREA EXPERIMENTALĂ ÎN ANSAMBLURI CU ALTE TRADIŢII CULTURALE

RODNEY GARNETT,
professor,
University of Wyoming, USA

This paper examines ways the performance of music enhances learning and helps students develop multiple musical abilities and sensitivities. Ideas about social significance in musical events, the embodiment of experience, sensory ratios, and practical methods for teaching about people and music from other cultural backgrounds are presented. Two active ensembles at the University of Wyoming provide examples of the benefits, methods, and problems related to teaching and performing music from distant and unfamiliar places. The problems related to performing ethnomusicology are far outweighed by the benefits. Students participating in world music ensembles understand the arbitrary nature of applying cultural evolutionary values to music making. Their own musicianship is enhanced and they actively participate in multicultural learning.
Keywords: performing ethnomusicology, experimental learning, cultural traditions, musical events, practical methods of teaching, world music ensembles, cultural evolutionary values, multicultural learning, musicianship.

Prezenta lucrare analizează căile prin care interpretarea muzicii înlesneşte procesul de învăţare şi ajută studenţii să-şi dezvolte multiple abilităţi şi percepţii muzicale. Autorul prezentei idei, legate de semnificaţia socială a evenimentelor muzicale, menţionează un şir de experienţe, corelaţii senzoriale şi metode practice de predare a materiei ce ţine de oameni şi muzica din alte tradiţii culturale. Două ansambluri de la Universitatea din Wyoming ne oferă exemple de beneficii obţinute, de metode şi probleme legate de predarea şi interpretarea muzicii din îndepărtate şi necunoscute locuri. Dificultăţile ce apar în procesul interpretării muzicii altor popoare sunt mult mai puţin semnificative decât beneficiile. Studenţii care participă în formaţii muzicale internaţionale conştientizează esenţa arbitrară a folosirii valorilor culturale evolutive în procesul de creare a muzicii. Muzicalitatea lor sporeşte, iar ei participă mai activ la procese de învăţare multiculturală.
Cuvinte-cheie: interpretarea muzicii altor popoare, învăţarea experimentală, tradiţii culturale, evenimente muzicale, metode practice de predare, ansambluri muzicale internaţionale, valori culturale evolutive, învăţare multiculturală, muzicalitate.