Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (18), 2013
Cuprins
CULTURA DE CONSUM DIN REPUBLICA MOLDOVA
ARTICOL

CULTURA DE CONSUM DIN REPUBLICA MOLDOVA

CONSUMPTION OF CULTURE IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

IURIE CARAMAN,
doctor în sociologie,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Articolul dat este rezultatul unei cercetări sociologice naţionale, efectuat în comunităţile rurale din Republica Moldova şi a datelor din anuarele statistice, care relevă situaţia consumului cultural a locuitorilor din comunităţile rurale din ţară. Datele obţinute în rezultatul cercetării sociologice şi confruntarea datelor statistice scoate în evidenţă faptul că etapa de tranziţie şi schimbările parvenite au schimbat radical paleta culturală din Republica Moldova, desfăşurarea şi petrecerea timpului liber devenind mult mai individualizat faţă de cel colectivist propus de imperiul sovietic.
Iar consumul cultural de asemenea primeşte o tentă ce ţine mai mult de persoana ori individul luat aparte şi de atenţia/grija oferită culturii atăt în familie, cât şi de către administraţia publică locală.
Cuvinte-cheie: cultură, cultură de masă, consum cultural, studiu sociologic, timp liber.

The present article is the result of investigation carried out in rural communities in the Republic of Moldova and is based on the data taken from statistical annuals that reveal the state of cultural consumption by the inhabitants of rural communities from the country. The data obtained as a result of sociological research and the comparison of statistic data make evident the fact that the transition stage and the changes that took place have radically changed the cultural palette in the Republic of Moldova; the way leisure time is spent has become more individualized as compared to the collectivist one offered by the Soviet Empire. But cultural consumption depends more on the person or individual taken apart and the attention offered by the family as well as by the local public administration.
Keywords: culture, mass culture, culture consumption, sociological study, leisure time.