Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (18), 2013
Cuprins
MOTIVUL „JUDECATA DE APOI“ ÎN TRADIŢIA FILOZOFICO-RELIGIOASĂ ROMÂNEASCĂ
ARTICOL

MOTIVUL „JUDECATA DE APOI“ ÎN TRADIŢIA FILOZOFICO-RELIGIOASĂ ROMÂNEASCĂ

THE MOTIF „LAST JUDGEMENT“ IN THE ROMANIAN PHILOSOPHICAL-RELIGIOUS TRADITION

ADRIAN MORARU,
lector universitar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
doctorand, Academia de Ştiinţe a Moldovei

Pornind iniţial ca un subiect biblic scena judecăţii exprimă şi descrie totodată reflecţia filozofică şi estetică a perceperii şi transpunerii în viaţa proprie a gîndurilor despre existenţă. Pentru a pătrunde dincolo de reprezentarea în imagini a acesteia este nevoie să se cunoască nu doar mesajul spiritual desprins din religia creştină ci şi întreaga filozofie a vieţii omului, trecător prin lumea aceasta, dar totodată nemuritor în gândire şi în forţa cu care emană energie sub forma de imagini şi culoare. Lucrarea de faţă prezintă estetica acestui subiect religois care este filozofie prin căutare, teologie prin împlinire şi artă prin expresie, constituindu-se ca sistem bine conturat şi inconfundabil.
Cuvinte-cheie: Judecata de Apoi, mesaj filozofic, teologie, artă, creştinism, pictură murală

Starting as a biblical subject the scene of the Judgement expresses and describes, at the same time, the philosophical and aesthetic reflection of the perception and transposition of thoughts about existence in one`s own life. To penetrate beyond its picture representation it is necessary to know not only the spiritual message taken out of Christian religion but the entire philosophy of man`s life who passes through this world but at the same time he is immortal in his thinking and the force with which he emanates energy in the form of images and colour. This work presents the aesthetics of this religious subject that is philosophy in quest, theology in realization and art in expression, forming a well-outlined and unmistakable system.
Keywords: Last Judgement, philosophical, message, theology, art, Christianity, mural painting