Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (18), 2013
Cuprins
PROFILUL PSIHOLOGIC AL CREATORULUI
ARTICOL

PROFILUL PSIHOLOGIC AL CREATORULUI

PSYCHOLOGICAL PROFILE OF THE CREATOR

ARINA ŢURCAN,
lector, magistru în psihologie,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Misterul creativităţii a fascinat dintodeauna, secole de-a rîndul apropierea de universul creaţiei s-a făcut cu sfială şi veneraţie. Creatorul a fost mai întî perceput ca un vas gol pe care fiinţa divină îl umple cu veneraţie, pentru ca el să îşi verse ideile pline de graţie cerească. Într-o asemenea accepţiune şi produsul creaţiei se considera a fi inspirat de divinitate. În prezent creatorul ca pe o persoană cu aptitudini şi atitudini creative, capabilă şi motivată să realizeze produse noi şi originale.
Cuvinte-cheie: personalitate, creaţie, creator, procesul creaţiei, creativitate, tip, tipologie, identitate artistică, unicitate.

The mystery of education has always been fascinating, for centuries running the approach to the universe of creation has been done with timidity and veneration. The creator was, first of all, perceived as an empty vessel that divine fills with veneration so that it could shed its ideas that are full of heavenly grace. In this sense, and the product of creation is considered to be inspired by divinity. At present the creator is seen as a person with creative abilities, capable and motivated to realize new and original products.
Keywords: personality, creation, creator, creative process, creativity, type, typology, artistical identity, uniqueness.