Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (19), 2013
Cuprins
CULEGERI DE MUZICĂ PENTRU PIAN DIN REPUBLICA MOLDOVA: CRESTOMATIA MUZICALĂ „RĂSAI, SOARE!“ ÎN REDACŢIA IRINEI STOLEAR
ARTICOL

CULEGERI DE MUZICĂ PENTRU PIAN DIN REPUBLICA MOLDOVA: CRESTOMATIA MUZICALĂ „RĂSAI, SOARE!“
ÎN REDACŢIA IRINEI STOLEAR

СOLLECTIONS OF MUSIC FOR PIANO FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA: MUSICAL ANTOLOGY „RISE, THE SUN!“ UNDER IRINA STOLEAR’S EDITORSHIP

ELENA GUPALOVA,
lector superior universitar, doctor în studiul artelor,
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi

Autorul articolului analizează antologia muzicală pentru elevii claselor primare ale şcolilor de muzică, specialitatea pian: „Rasai, soare!“, publicat sub redacţia pedagogului-pianist Irina Stolear. Această crestomaţie pentru copii este bazată pe materialul folclorului moldovenesc, dar constă nu numai din transcrieriea cântecelor, dansurilor populare şi operelor originale a compozitorilor moldoveni. Un lucru inedit este includerea unor opere alese a tinerilor compozitori moldoveni. Unele prelucrări pentru pian solo şi pentru 4 mâini nu au fost puse în aplicare de către autorii din Moldova, dar de pedagogii-pianişti (din şcolile republicane de muzică pentru copii) în anii 80 ai sec. XX la cursurile de perfecţionare organizate de Ministerul Culturii al Republicii Moldova.
Cuvinte-cheie: colecţie de note muzicale, manual, tinerii pianişti, cântece şi dansuri populare moldoveneşti, interpretarea într-un ansamblu.

The author analizes musical antology for elementary grades of children’s musical schools on a speciality Piano: „Rise, the sun!“, published under edition of teacher-pianist Irina Stolear. This collection is based on the Moldavian musical folklore, and consists not only of transcriptions for a piano of national songs, dances and original compositions by the Moldavian authors. Innovation here became inclusion of the selected compositions by the young domestic composers. Some arrangements for a piano solo and for ensembles in 4 hands have been introduced in musical practice not by the Moldavian authors, but by the pianists-teachers (from the republican children’s musical schools) in the ‘80s years of XX century at the courses of improvement of qualification organized by the Ministry of culture of Republic of Moldova.
Keywords: collection of music pieces, manual, young pianists,  the Moldavian national songs and dances, ensemble interpretation.