Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (19), 2013
Cuprins
MUZICA FRACTALĂ ÎN CURSUL TEHNICILOR COMPONISTICE MODERNE
ARTICOL

MUZICA FRACTALĂ ÎN CURSUL TEHNICILOR COMPONISTICE MODERNE

FRACTAL MUSIC IN THE UNIVERSITY COURSE OF THE MODERN TECHNIQUES OF COMPOSITION

GHENADIE CIOBANU,
profesor universitar interimar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În prezenta lucrare autorul analizează natura fractală a muzicii, bazându-se pe unele studii în domeniu, precum şi pe procesele de generare ale unei creaţii muzicale după modelele proceselor fractale. În articol sunt descrise abordările principale cu referire la teoria fractală a muzicii moderne, în scopul familiarizării generale a studenţilor cu segmentul respectiv al componisticii muzicale contemporane. Materialul prezentat face parte din cursul universitar Tehnicile componistice moderne.
Cuvinte-cheie: muzică de computer, compoziţie algoritmică, fractal, compoziţie fractală, programe muzicale de calculator.

In this paper the author analyzes the fractal nature of music, relying on some studies in the field, and the processes of generating a musical work according to the models of fractal processes. The article describes the main approaches regarding the fractal theory of modern music, with the general aim to familiarize the students with the respective segment of contemporary music composition. The presented material is part of the university course Modern Composition Techniques.
Keywords: computer music, algorithmic composition, fractal, fractal composition, music software.