Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (19), 2013
Cuprins
RAPORTUL CADRU DIDACTIC—STUDENT ŞI IMPACTUL COMPETENŢELOR PEDAGOGICE ASUPRA CONŢINUTURILOR PROFESIONALE
ARTICOL

RAPORTUL CADRU DIDACTIC—STUDENT ŞI IMPACTUL COMPETENŢELOR PEDAGOGICE ASUPRA CONŢINUTURILOR PROFESIONALE

THE RELATIONSHIP TEACHER-STUDENT AND THE IMPACT OF PEDAGOGICAL COMPETENCES ON PROFESSIONAL CONTENTS

TATIANA COMENDANT,
conferenţiar universitar, doctor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Acest articol relevă constituirea raportului cadru didactic — student, dar şi specificul evoluării acestei relaţii. Autorul urmăreşte în ce mod compedenţele psihopedagogice, psihosociale şi manageriale s-au impus şi s-ar putea consolida în activitatea didactică din învăţământul universitar artictic. Formarea conţinuturilor profesionale este o problemă complexă, multidimensională, implicând variabile care acoperă toate aspectele comportamentului uman, valori, atitudini, convingeri, aptitudini cognitive şi sociale. Eficienţa profesională, deşi valoroasă, în viziunea autorului nu este suficientă pentru munca didactică. Ea implică însuşirea unei temeinice şi competente pregătiri pedagogice.
Cuvinte-cheie: cadru didactic, student, competenţă profesională, competenţa psihopedagogică, competenţa psihosocială, competenţa managerială, seminarii-dezbateri, conţinuturi profesionale.

The present article reveals the formation of the relationship between the teacher and student and the specific features of the evolution of this relation. The author follows the way how the psycho-pedagogical and managerial competences have imposed themselves and they could consolidate in the didactic activity of university artistic education. The formation of professional contents is a complex multilateral problem implying variables that cover all the aspects of human behavior, values, attitudes, beliefs, cognitive and social aptitudes. Professional efficiency, although it is of great value in the author`s opinion, is not sufficient for didactic work. It implies the acquisition of thorough and solid pedagogical training.
Keywords: teacher, student, professional competence, psycho-pedagogical competence, psycho-social competence, managerial competence, seminars-debates, professional contents.