Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (19), 2013
Cuprins
INITIAL AND CONTINUOUS TRAINING OF TEACHERS TO PROMOTE ARTISTIC XCELLENCE AT EARLY AGES
ARTICOL

FORMAREA INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE, PENTRU PROMOVAREA EXCELENŢEI ARTISTICE LA VÂRSTELE TIMPURII

INITIAL AND CONTINUOUS TRAINING OF TEACHERS TO PROMOTE ARTISTIC XCELLENCE AT EARLY AGES

Eugenia Maria Paşca ,
conferenţiar universitar, doctor,
Universitatea de Arte „George Enescu“, Iaşi, România

Includerea problematicii educaţiei copiilor supradotaţi în formarea iniţială a cadrelor didactice poate fi obligatorie sau opţională. În anumite ţări, în care instituţiile de învăţământ superior se bucură de o autonomie mai mare, decizia este lăsată la latitudinea acestora. Problema educaţiei copiilor supradotaţi şi modul său de abordare este o temă obligatorie în formarea iniţială a cadrelor didactice.
Cuvinte-cheie: cadre didactice, educaţie artistică, copii supradotaţi, politică educaţională.

Including issues of giftedness in initial teacher training may be compulsory or optional. In some countries, the higher education institutions enjoy greater autonomy, the decision is left to their discretion. Giftedness and its approach is a mandatory topic in the initial training of teachers.
Keywords: teachers, art education, gifted children, educational policy.