Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
ПОЛИЛИНГВИЗМ ЛИТЕРАТУРНОЙ ОСНОВЫ ОПЕР И КАМЕРНЫХ ВОКАЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ ЗЛАТЫ ТКАЧ
ARTICOL

ПОЛИЛИНГВИЗМ ЛИТЕРАТУРНОЙ ОСНОВЫ ОПЕР И КАМЕРНЫХ ВОКАЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ ЗЛАТЫ ТКАЧ

POLILINGVISMUL BAZEI LITERARE ÎN OPERELE ŞI ÎN CREAŢIILE VOCALE DE CAMERĂ ALE ZLATEI TKACI

MULTIILINGUALISM OF THE LITERARY BASIS IN THE OPERAS AND VOCAL CHAMBER WORKS BY ZLATA TKACI

ГАЛИНА КОЧАРОВА,
профессор, доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Статья посвящена памяти композитора Златы Ткач, представляющей искусство Республики Молдова, и предлагает вниманию читателя аналитический этюд на материале ее опер и камерно-вокальных сочинений. Автор заостряет внимание на проблеме полилингвизма их литературной основы, интерпретируемой в семиотическом и культурно-социальном аспекте, а также в соответствии с местными особенностями многонациональной культурной среды.
Ключевые слова: композитор Республики Молдова, литературная основа, опера, камерно-вокальные сочинения, полилингвизм, полиглотизм, культура.

Articolul de faţă este dedicat memoriei Zlatei Tkaci — un reprezentant marcant al artei muzicale din Republica Moldova, şi prezintă un studiu analitic despre operele şi creaţiile vocale de cameră ale compozitoarei. Autoarea fixează atenţia pe problemele polilingvismului bazei literare a acestor lucrări interpretându-le sub aspecte semiotice şi socioculturale precum şi în conformitate cu specificul ambianţei culturale multinaţionale din Republica Moldova.
Cuvinte-cheie: compozitoarea din Republica Moldova, bază literară, operă, creaţii vocale de cameră, polilingvism, poliglotism, cultură.

This article is devoted to the memory of Zlata Tkaci, a composer from the Republic of Moldova, and represents an analytical study based on her operas and chamber vocal creations. The author pays attention to the problem of multilingualism of their literary basis interpreted in semiotics and socio-cultural aspects and in accordance with the local conditions of the multinational cultural environment.
Keywords: composer from the Republic of Moldova, literary basis, opera. chamber vocal works, multilingualism, polyglotism, culture.