Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ РИТУАЛ В ОПЕРЕ АТЕХ Г. ЧОБАНУ
ARTICOL

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ РИТУАЛ В ОПЕРЕ АТЕХ Г. ЧОБАНУ

RITUALUL INSTRUMENTAL ÎN OPERA ATEH DE GH. CIOBANU

INSTRUMENTAL RITUAL IN THE OPERA ATEH BY GH. CIOBANU

ИРИНА ЧОБАНУ-СУХОМЛИН,
профессор, доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

В статье анализируется отдельный замкнутый номер под названием «Ритуал» из монооперы с балетом «Атех или Откровения хазарской принцессы» Геннадия Чобану, представляющий собой один из современных инструментальных ритуалов. Автор статьи рассматривает различные функции, которые выполняет «Ритуал» в пространстве монооперы — архитектоническую, драматургическую, коммуникативную, а также баланса исполнительских сил. В русле поисков подхода к трактовке ритуала и ритуальности в современной академической музыке автор исследует элементы интонационно-синтаксического и фактурно-композиционного уровней, обеспечивающие архаический и ритуальный характер музыки. Выделены такие составляющие ритуально-архаического комплекса как монодия, узкообъемные ладовые образования на основе гемитоники, гемиолики, различные виды гетерофонии, жанровые признаки фунерального бочета и кругового мужского танца, необычные звучности, асимметричные балканские ритмы, вариантность на остинатной основе и т. п.
Ключевые слова: ритуал, моноопера, гетерофония, монодия, модальность, гемитоника, остинато, бочет, круговой танец, смешанные размеры (аксак).

În articolul este analizat „Ritualul‖ din mono-opera cu balet „Ateh sau revelaţiile prinţesei Khazare‖ de Ghenadie Ciobanu — un număr închis în canavaua dramaturgică a lucrării, reprezentând un ritual instrumental modern. Autoarea articolului scoate în relief diverse funcţii pe care această parte — „Ritualul‖ — le are în spaţiul muzical al mono-operei printre care cea arhitectonică, dramaturgică, de comunicare şi de echilibrare a ansamblului interpretativ. În contextul căutării metodelor de abordare a ritualului şi a ritualismului în muzica academică contemporană, autoarea explorează elemente de nivel intonaţional-sintactic, de textură şi compoziţie — cele care conferă muzicii un caracter arhaic şi ritualic. Sunt detectate aşa componente ale complexului ritual-arhaic, cum ar fi monodia, structurile modale de volum îngust bazate pe scări hemitonice şi hemiolice, diversele modele ale eterofoniei, semnele genurilor de bocet funerar şi dans masculin circular, sonorităţile originale (neobişnuite), ritmurile balcanice asimetrice, ostinato de tip variantic (variabilitatea pe bază de ostinato), etc.
Cuvinte-cheie: ritual, mono-operă, eterofonie, monodie, mod, scară hemitonică, ostinato, bocet , dans circular, măsuri mixte (aksak).

In the article there is an analysis of a separately closed number under the name ―Ritual‖ from the monoopera with the ballet ― Ateh or the Revelations of the Khazar Princess‖ by Ghenadie Ciobanu, representing one of the modern instrumental rituals. The author of the article considers various functions that are carried out by ―The Ritual‖ in the monoopera space — the architectonic, dramaturgic and communicative ones as well as the balance of the performing forces. In the context of looking for approaches to the treatment of ritual and rituality in contemporary academic music, the author investigates the elements of intonational-syntactical and texture-compositional levels providing an archaic and ritual character of music. The researcher highlights such components of an archaic ritual complex as the monody, modal constructions of limited volume on a hemitonic and hemiolic basis, different types of heterophony, genre signs of funeral bocet (Romanian lament) and the circular male dance, unusual sonorities, asymmetric Balkan rhythms, variability on the ostinato basis, etc.
Keywords: ritual, monoopera, heterophony, monody, modality, hemitonics, ostinato, bocet (Romanian lament), circular dance, complex meters (additive rhythms, aksak).