Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ НЕТРАДИЦИОННОЙ ТРАКТОВКИ СОЛЬНЫХ ТЕМБРОВ В СИМФОНИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ ПАВЛА РИВИЛИСА
ARTICOL

НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ НЕТРАДИЦИОННОЙ ТРАКТОВКИ СОЛЬНЫХ ТЕМБРОВ В СИМФОНИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ ПАВЛА РИВИЛИСА

UNELE FORME DE UTILIZARE NETRADIŢIONALĂ A TIMBRURILOR SOLO ÎN CREAŢIA SIMFONICĂ A LUI PAVEL RIVILIS

SOME FORMS OF NON-TRADITIONAL USE OF SOLO TIMBRES IN THE SYMPHONIC WORKS BY PAVEL RIVILIS

СНЕЖАНА ПЫСЛАРЬ,
докторант,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

В данной статье предпринята попытка обозначить и проанализировать некоторые формы нетрадиционного применения сольных тембров в творчестве Павла Ривилиса, достигающиеся путем нарушения инерции традиционной регистровой трактовки инструментов и посредством нарушения семантической инерции их восприятия. Первая форма работы с тембром характеризует вторую часть «Симфонических танцев» композитора и заключается в реализации тембровых контрастов, проявляющихся на уровне темброво-регистровых характеристик одновидовых деревянных духовых инструментов и на уровне сопоставления их различных регистровых зон. Вторая форма работы с тембром отличает «Стихиру», вторую часть «Унисонов», пятую часть «Симфонических танцев» композитора и выражается в нарушении инерции восприятия того или иного тембра, что достигается путем его нарочитого несоответствия характеру и жанру музыки.
Ключевые слова: «Симфонические танцы», «Унисоны», «Стихира», нетрадиционное применение, регистровая инерция трактовки инструментов, тембровые контрасты.

În acest articol se întreprinde o încercare de identificare şi de analiză a unor forme de utilizare inedită a timbrurilor solo în lucrările simfonice semnate de Pavel Rivilis, care se realizează prin folosirea netradiţională a registrelor instrumentelor contribuind astfel la depăşirea stereotipurilor de percepţie semantică a timbrurilor. Prima din aceste forme poate fi observată în partea a doua din „Dansurile Simfonice” şi constă în modelarea contrastelor timbrale şi de registru ale instrumentelor omogene din grupul de suflat de lemn şi în contrapunerea diferitelor zone registrale ale acestora. Cea de a doua formă se relevă în „Stihira”, în partea a doua din „Unisoane‖, în partea a cincea din „Dansuri Simfonice” şi se manifestă prin depăşirea stereotipurilor percepţiei timbrale obţinută prin opoziţia deliberată a timbrului cu genul şi caracterul muzicii.
Cuvinte-cheie: „Dansuri simfonice”, „Unisoane”, „Stihira”, timbruri solo, utilizare netradiţională a instrumentelor, inerţie registrală, contraste timbrale.

This article attempts to identify and analyze some forms of non-traditional use of solo timbres in the symphonic works of Pavel Rivilis, achieved by breaking the register’s inertia of instruments interpretation and by altering the inertia of their semantic perception. The first form of working with the timbre characterizes the second part of the „Symphonic Dances‖ where the composer presents the realization of timbral contrasts of woodwind instruments of one kind and superimposes their different registral areas. The second form manifests itself in the composer’s ―Stikhira‖ (Stiheron), the second part of  „Unisons” and therefore the fifth part of his „Symphonic Dances”. It is expressed by overcoming the perception inertia of the timbre, achieved through its deliberate disparity between the genre and character of music.
Keywords: „Symphonic Dances”, „Unisons”, „Stikhira” (Stiheron), timbres solo, non-traditional use, register inertia of instruments interpretation, contrast of timbres.