Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
ЖАНР КАМЕРНОГО КОНЦЕРТА В ТВОРЧЕСТВЕ ОЛЕГА ПАЛЫМСКОГО: ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ И СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ARTICOL

ЖАНР КАМЕРНОГО КОНЦЕРТА В ТВОРЧЕСТВЕ ОЛЕГА ПАЛЫМСКОГО: ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ И СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

GENUL CONCERTULUI DE CAMERĂ ÎN CREAŢIA LUI OLEG PALYMSKI: PARTICULARITĂŢILE DE DRAMATURGIE ŞI DE STIL

THE GENRE OF CHAMBER CONCERTO IN THE WORKS OF OLEG PALYMSKI: DRAMATURGIC AND STYLISTIC FEATURES

ЕЛЕНА САМБРИШ,
доцент, доктор (кандидат) искусствоведения,
Институт искусств, г. Тирасполь

В статье рассматриваются Камерные концерты № 5 и № 6 Олега Палымского с точки зрения стилевой принадлежности, особенностей преломления в них барочных традиций и отражения влияния Бранденбургских концертов И.С. Баха. Исследуется специфика композиции концертов О. Палымского, сочетающих серийные закономерности и полифонические формы —чакону, фугу на cantus firmus, стреттную фугу. Композитор демонстрирует приверженность постдодекафонной технике (свободной додекафонии), в которой используется сегментная и комбинированная додекафония. Жанр-протагонист — concerto grosso получает свободную и оригинальную трактовку.
Ключевые слова: камерный концерт, традиции барокко, полифонические формы, concerto grosso, серийная техника.

În prezentul articolul se examinează Concertele de cameră No 5 şi No 6 de Oleg Palymski sub aspectul stilului, specificului refracţiei tradiţiilor stilistice baroce şi al influenţelor Concertelor Brandenburgice ale lui J. S. Bach. Se studiază specificul compoziţiei concertelor lui O. Palymski, se stabileşte îmbinarea regularităţii de serie şi formelor polifonice de ciacona, fuga pe cantus firmus, fuga cu stretto. Compozitorul demonstrează afecţiunea faţă de tehnica postdodecafoniei (dodecafonie liberă), în care se utilizează dodecafonia segmentală şi cea combinată. Genul-protagonist — concerto grosso — primeşte o interpretare liberă şi originală.
Cuvinte-cheie: concertul cameral, tradiţiile Barocului, forme polifonice, concerto grosso, tehnica serială.

The author examines the Chamber concertos No. 5 and No. 6 by Oleg Palymski from the point of view of their style, specific features of refraction of the baroque traditions and the influence of the Brandenburg Concertos by J. S. Bach. In the article there is an analysis of the specific character of the composition of the Concertos by O. Palymski that combine serial technique and polyphonic forms — chaconne, fugue on cantus firmus and fugue with stretto. The composer demonstrates his commitment to the postdodecaphony technique (free dodecaphony), in which he uses the segment and combined dodecaphony. The genre-protagonist — concerto grosso gets a free and original interpretation.
Keywords: chamber concerto, Barocco traditions, polyphonic forms, concerto grosso, serial technique.