Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
РАПСОДИЯ-КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ ГЕННАДИЯ ЧОБАНУ: К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО АНАЛИЗА
ARTICOL

РАПСОДИЯ-КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ ГЕННАДИЯ ЧОБАНУ: К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО АНАЛИЗА

RAPSODIA-CONCERT PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ DE GH. CIOBANU: VIZIUNE ANALITICĂ INTERPRETATIVĂ

THE RHAPSODY-CONCERTO FOR PIANO AND ORCHESTRA BY GH. CIOBANU: THE PROBLEM REGARDING INTERPRETATION ANALYSIS

АЛЕНА ВАРДАНЯН,
и.о. доцента,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Данная статья посвящена изучению исполнительских аспектов Рапсодии-концерта для фортепиано с оркестром (1984) известного молдавского композитора Г. Чобану. Основываясь на различных научных источниках, посвященных пианистическому искусству, А. Варданян раскрывает наиболее значимые исполнительские черты этого сочинения: интерпретация линеарной фактуры, передача особенностей ритмики и артикуляции, динамический профиль сочинения.
Ключевые слова: концерт, пианистическая фактура, артикуляция, музыкальный ритм.

Articolul de faţă reprezintă un studiu consacrat problemelor de interpretare a Rapsodiei-concert pentru pian şi orchestră (1984) a renumitului compozitor din Republica Moldova Ghenadie Ciobanu. Bazându-se pe diferite surse ştiinţifice dedicate artei pianistice, A. Vardanean dezvăluie cele mai semnificative trăsături interpretative ale creaţiei în cauză cum ar fi: interpretarea facturii lineare, redarea particularităţilor ritmice şi de articulaţie, profilul dinamic al opusului etc.
Cuvintele-cheie: concert, factura pianistică, articulaţie, ritmul muzical.

The present article is a research dedicated to the problems of interpretation of the Rhapsody-Concerto for piano and orchestra (1984) by famous Moldovan composer Gh. Ciobanu. Based on different scientific sources on piano interpretation, A. Vardanean reveals the most important interpretation features of this piece, such as: interpretation of linear texture, rhythmic and articulation particularities, dynamics profile of this piece etc.
Keywords: concerto, piano texture, articulation, musical rhythm.