Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
IN MEMORIAM ВЛАДИМИРА БЕЛЯЕВА: СТИЛЕВЫЕ И ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ARTICOL

IN MEMORIAM ВЛАДИМИРА БЕЛЯЕВА: СТИЛЕВЫЕ И ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

IN MEMORIAM DE VLADIMIR BELEAEV: TRĂSĂTURILE STILISTICE ŞI DE GEN

IN MEMORIAM BY VLADIMIR BELEAEV: STYLE AND GENRE FEATURES

EЛЕНА МИРОНЕНКО,
профессор, доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

В данной статье анализируется одно из камерно-инструментальных сочинений отечественных композиторов конца ХХ века — „In memoriam‖ Владимира Беляева. Статья нацелена на выявление стилевых и жанровых особенностей в анализируемой пьесе, которая рассматривается с точки зрения сочетания традиционной стилистики с композиторскими техниками поставангарда.
Ключевые слова: современная музыка, стиль, мемориальный жанр, сонористика, ограниченная алеаторика, фактура.

În prezentul articol este analizată una din cele mai reprezentative lucrări instrumentale de cameră ale compozitorilor autohtoni din ultimele decenii ale secolului XX — „In memoriam” de Vladimir Beleaev. Autoarea se axează în special pe relevarea particularităţilor stilistice şi genuistice ale piesei analizate. Opera în cauză este examinată din punct de vedere al îmbinării stilisticii tradiţionale cu tehnicile componistice post-avangardiste.
Cuvinte-cheie: muzică contemporană, stil, gen memorial, sonoristică, aleatorică limitată, factură.

In this article the author analyzes one of the chamber instrumental works of the native composers of the end of the 20th century — ―In memoriam‖ by Vladimir Beleaev. The article is devoted to the identification of style and genre features of the analyzed work which are presented from the point of view of combining traditional stylistics with the composition techniques of post-avantgardism.
Keywords: modern music, style, memorial genre, sonoric, limited aleatory, texture.