Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО З. ТКАЧ И В. РОТАРУ (ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ)
ARTICOL

КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО З. ТКАЧ И В. РОТАРУ (ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ)

CREAŢIILE VOCALE DE CAMERĂ ALE Z. TKACI ŞI V. ROTARU (ÎNCERCARE DE ANALIZA COMPARATĂ)

VOCAL CHAMBER CREATIONS BY Z. TKACI AND V. ROTARU (COMPARATIVE ANALYSIS EXPERIENCE)

ТАТЬЯНА КОАДЭ,
докторант,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

В статье предпринята общая характеристика путей развития камерно-вокальных жанров в творчестве З. Ткач и В. Ротару. Выделяются наиболее важные романсы и вокальные циклы названных композиторов, созданные ими в разные периоды творчества, определяется их значение в творческой эволюции авторов. Специально акцентируется вопрос поэтической основы романсов, выявляются черты композиторского стиля. Делается вывод о значении романсов и вокальных циклов З. Ткач и В. Ротару в истории национальной музыки.
Ключевые слова: камерно-вокальная музыка, поэтический текст, композиторы Республики Молдова, романс, вокальный цикл, обработка народных мелодий.

În articol se întreprinde o caracterizare generală a căilor de dezvoltare a genurilor vocale de cameră în creaţia compozitorilor Z. Tkaci şi V. Rotaru. Cercetătoarea face o analiză succintă a celor mai reprezentative romanţe şi cicluri vocale ale compozitorilor enunţaţi, apărute în diferiţi ani fiind accentuat rolul acestora în evoluţia artistică a autorilor. O atenţie deosebită se acordă surselor literare ale romanţelor. Se relevă trăsăturile stilului componistic, se formulează concluzii asupra importanţei istorice ale creaţiilor vocale semnate de Z. Tkaci şi V. Rotaru în tezaurul muzical al Republicii Moldova.
Cuvinte-cheie: muzica vocală de cameră, text poetic, compozitor din Republica Moldova, romanţă, ciclu vocal, prelucrări de melodii populare, poezie.

This article gives a general characterization of the ways of development in the field of vocal chamber music by Z. Tkaci and V. Rotaru. The author makes a brief analysis of the prominent creations of the above mentioned composers, especially of the romances and cycles of romances which appeared throughout their activity. It also characterizes the compositional style and textual-poetic base in the vocal chamber creations of the above mentioned composers. The article contains references to quotations of local musicologists who have appraised the role of the creations by Z. Tkaci and V. Rotaru in the national music history and their importance in the musical thesaurus of the Republic of Moldova.
Keywords: vocal chamber music, poetic text, composer from the Republic of Moldova, romance, vocal cycle, adaptation of folk songs.