Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
ХОРОВЫЕ МИНИАТЮРЫ A CAPPELLA З. ТКАЧ ПОЗДНЕГО ПЕРИОДА ТВОРЧЕСТВА: ЧЕРТЫ СТИЛЯ (ЧАСТЬ I)
ARTICOL

ХОРОВЫЕ МИНИАТЮРЫ A CAPPELLA З. ТКАЧ ПОЗДНЕГО ПЕРИОДА ТВОРЧЕСТВА: ЧЕРТЫ СТИЛЯ (ЧАСТЬ I)

MINIATURILE CORALE A CAPPELLA ALE Z. TKACI DIN PERIOADA TÂRZIE A CREAŢIEI SALE: PARTICULARITĂŢILE STILULUI (PARTEA I)

CHORAL MINIATURES A CAPPELLA BY Z. TKACI OF THE LATE PERIOD OF HER CHORAL CREATION: CHARACTERISTICS OF STYLE (PART I)

МАРГАРИТА БЕЛЫХ,
конференциар (доцент),
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

В данной статье на основе анализа формы, гармонического языка, фактуры, приемов хоровой аранжировки и работы с поэтическим словом в хоровых миниатюрах З. Ткач, написанных на рубеже XX–XXI веков, устанавливаются основные стилевые параметры, характерные для позднего периода хорового творчества композитора.
Ключевые слова: композитор, стиль, лад, хоровая фактура, гетерофонные дублировки, остинато, лейтгармония, тематизм, a cappella.

În baza analizei formei, texturii, limbajului armonic, a procedeelor de scriitură corală şi a modalităţilor de abordare a textului poetic în miniaturile corale compuse de Z. Tkaci la confluenţa secolelor XX–XXI, autoarea articolului stabileşte parametrii generali ai stilului caracteristici pentru perioada târzie a creaţiei corale a compozitoarei.
Cuvinte-cheie: compozitor, stil, mod, textură corală, dublări heterofonice, ostinato, laitarmonie, tematism, a cappella.

In this article, on the basis of the analysis of the form, harmonic language, texture, techniques of choral arrangement and on work with the poetic word in the choral miniatures by Z. Tkaci, written at the turn of 20th–21st centuries, the author forms the main stylistic parameters characteristic of the composer’s late period choral works.
Keywords: composer, style, mode, choral texture, heterophonic mixtures, ostinato, leitharmony, thematism, a cappella.