Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ ВЛАДИМИРА ЧОЛАКА: ЖАНРОВЫЕ И КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ARTICOL

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ ВЛАДИМИРА ЧОЛАКА: ЖАНРОВЫЕ И КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

PRIVEGHERE DE VLADIMIR CIOLAC: PARTICULARITĂŢI COMPOZIŢIONALE ŞI DE GEN

ALL-NIGHT VIGIL BY VLADIMIR CIOLAC: THE DISTINGUISHING FEATURES OF MUSICAL GENRE AND COMPOSITION

ЛАРИСА БАЛАБАН,
конференциар университар (доцент), доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

В данной статье автор рассматривает всенощное бдение как музыкальный цикл неизменяемых песнопений, сопровождающих православное богослужение вечерни и утрени, и, в частности, анализирует сочинение Всенощное бдение для смешанного хора, написанное Владимиром Чолаком на канонически-обиходный церковно-славянский текст в 1990 году. В статье выявляются жанровые и композиционные особенности сочинения, исследуются вопросы драматургии и выразительных средств в произведении молдавского композитора, посвятившего свое творчество преимущественно религиозной музыке.
Ключевые слова: композиторы, дирижеры, преподаватели Республики Молдова, творчество композиторов Республики Молдова, вокально-хоровая музыка, жанры церковной музыки, современная религиозно-хоровая музыка, исполнение религиозно-хоровой музыки, всенощное бдение.

În acest articol autoarea analizează privegherea ca ciclu muzical alcătuit din mai multe cântări, care însoţesc serviciul divin ortodox de vecernie şi utrenie, şi, în special, cercetează lucrarea Priveghere pentru cor mixt, compusă de Vladimir Ciolac pe text canonic slavon în 1990. În articol se examinează particularităţile compoziţionale şi de gen, dramaturgia şi mijloacele de expresie în lucrarea compozitorului din Republica Moldova, care a consacrat o mare parte din creaţia sa genurilor muzicii religioase.
Cuvinte-cheie: compozitori, dirijori, pedagogi din Republica Moldova, creaţia compozitorilor din Republica Moldova, muzică vocal-corală, genuri ale muzicii eclesiastice, muzică religioasă contemporană, muzică corală bisericească, interpretarea muzicii corale religioase, Priveghere.

In this article the author analyzes the All-night vigil as a multipart musical cycle of sacred songs accompanying the Orthodox divine service of Vespers and Matins, and in particular, the work ―All-night vigil‖ for mixed choir composed by Vladimir Ciolac in 1990 on a canonical Church Slav text. The author reveals the features of the musical genre and composition, the dramaturgy and means of expression in the work of the Moldovan composer who has consecrated his creative works mainly to the religious music.
Keywords: composers, conductors, teachers from the Republic of Moldova, Moldovan composers’ works, vocal-choral music, genres of ecclesiastic music, contemporary religious choral music, religious choral music performance, All-night vigil.