Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
ALLELUJA Д. КИЦЕНКО: К ПРОБЛЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ ТРАКТОВКИ СТАРОГО ЖАНРА
ARTICOL

ALLELUJA Д. КИЦЕНКО: К ПРОБЛЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ ТРАКТОВКИ СТАРОГО ЖАНРА

ALLELUJA DE D. KITSENKO:TRATAREA MODERNĂ A UNUI GEN VECHI

ALLELUJA BY D. KITSENKO: ABOUT A NEW TREATMENT OF AN OLD GENRE

НАТАЛЬЯ ОЗАРЕНСКАЯ

Настоящая статья Н. Озаренской представляет собой исследование, посвященное современной трактовке жанра Alleluja в творчестве известного молдавского композитора Д. Киценко. Автор статьи анализирует семантические и символические черты музыкального текста, основанного на жанровых признаках Alleluja в его индивидуальном композиторском прочтении. Среди наиболее репрезентативных признаков сочинения отмечены такие черты, как специфика мелодического начала, особенности архитектоники, использование символики юбиляции, контраст мелизматического и силлабического пения и другие приемы.
Ключевые слова: духовная музыка, Alleluja, юбиляция, контраст, силлабическое, мелизматическое пение.

Articolul semnat de Natalia Ozarenskaia reprezintă un studiu dedicat interpretării contemporane a genului de Alleluja în creaţia cunoscutului compozitor din Republica Moldova D. Kitsenko. Autoarea abordează aspectele semantice şi simbolice ale textului muzical bazat pe principiile unui gen sacru fiind realizat într-o formă foarte individualizată în opusul muzical analizat. Printre cele mai reprezentative trăsături ale creaţiei cercetătoarea dezvăluie specificul melodic, particularităţile compoziţionale, folosirea simbolismului procedeului de jubilaţie, contrastul cântului silabic cu cel melismatic etc.
Cuvinte-cheie: muzica sacră, Alleluja, jubilaţie, contrast, cânt silabic şi melismatic.

The present article written by Natalia Ozarenskaia is a research dedicated to the modern vision of an Alleluja genre in a piece written by the famous Moldovan composer D. Kitsenko. The author analyses some semantic and symbolic features of this music text, based on principles of a sacred genre, being realized in an individual way by the composer. Among the most representative features the musicologist reveals the melodic specifics of this piece, some architectonical features, the use of jubilee symbolism, the contrast of syllabic and melismatic singing and other features.
Keywords: sacred music, alleluja, jubilation, contrast, syllabic and melismatic singing.