Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
КАНТАТА С НАМИ ЛЕНИН, С НАМИ СТАЛИН (БЕССАРАБЦЫ) ШТ. НЯГИ: КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ARTICOL

КАНТАТА С НАМИ ЛЕНИН, С НАМИ СТАЛИН (БЕССАРАБЦЫ) ШТ. НЯГИ: КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

CANTATA LENIN ESTE CU NOI, STALIN ESTE CU NOI (BASARABENII) DE ŞT. NEAGA: PARTICULARITĂŢI COMPOZIŢIONALE

THE CANTATA LENIN IS WITH US, STALIN IS WITH US (THE BASSARABIANS) BY ST. NEAGA: COMPOSITIONAL PECULIARITIES

НАДЕЖДА КАУЛЯ (ЯНКОВСКАЯ),
преподаватель, Университет им. Т. Г. Шевченко, г. Тирасполь,
докторант Академии музыки, театра и изобразительных искусств

В статье анализируется кантата «С нами Ленин, с нами Сталин» (1947), переименованная позже в «Бессарабцы», написанная классиком молдавской музыки Штефаном Нягой на слова Л. Корняну. Произведение, входящее в триаду больших кантат послевоенного периода в творчестве композитора, вызвало противоречивые мнения в отечественном музыковедении. Автор исследует особенности строения пятичастного цикла кантаты — своеобразного музыкального документа той эпохи, изучает форму и тематизм каждой части, предлагает схемы их строения, детально рассматривает средства музыкальной выразительности.
Ключевые слова: кантата, композиторы Республики Молдова, Союз композиторов, цикл, оркестр, хор.

În articol este analizată cantata „Lenin este cu noi, Stalin este cu noi” (1947), reintitulată ulterior ca „Basarabenii”, semnată de clasicul muzicii moldoveneşti Ştefan Neaga pe viersurile poetului L. Corneanu. Lucrarea care face parte din triada marilor cantate din perioada postbelică în creaţia compozitorului, a trezit opinii controversate în muzicologia naţională. Autoarea explorează caracteristicile structurale ale ciclului pentapartit, studiază forma şi tematismul fiecărei părţi a cantatei — un document muzical specific al epocii sale, propune scheme ale structurii părţilor, investighează detailat mijloace de expresie muzicală.
Cuvinte-cheie: cantata, Uniunea compozitorilor, compozitori din Republica Moldova, ciclu, orchestră, cor.

In this article the author analyzes the cantata „Lenin is with us, Stalin is with us” (1947), later renamed „The Bassarabians”, written by Stefan Neaga, the classic of Moldovan music, on poems by L. Сorneanu. The work is a part of the triad of large cantatas of the postwar period in the composer’s creation and it has aroused controversial opinions in national musicology. The author explores the structural characteristics of the five-part cycle, studies the form and thematism of each part of the cantata — a peculiar musical document of that era, proposes schemes of their structure and investigates in detail means of musical expression.
Keywords: cantata, Union of Composers, composers from the Republic of Moldova, cycle, orchestra, choir.