Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛИДИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ АКСЕНОВОЙ
ARTICOL

МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛИДИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ АКСЕНОВОЙ

MATERIALE ŞI DOCUMENTE DIN ARHIVA PARTICULARĂ A LIDIEI ALEXANDRU AXIONOVA

MATERIALS AND DOCUMENTS FROM THE PERSONAL ARCHIVE OF LIDIA ALEXANDER AXIONOVA

СВЕТЛАНА ЦИРКУНОВА,
профессор, доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

НАДЕЖДА АКСЕНОВА,
докторант, преподаватель,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

В статье анализируются материалы и документы из личного архива Л. А. Аксеновой: выписки из газет, издаваемых в Кишиневе в период 1855–1935 гг., рабочие дневники, письма, рукописи нот бессарабских композиторов: К. Романова, К. Златова, Шт. Няги, А. Яковлева и др. Делается вывод о значении материалов и документов Л. А. Аксеновой для исторического музыковедения Республики Молдова.
Ключевые слова: музыкальное образование, музыковедение, архивные материалы, нотные рукописи, композиторы Бессарабии.

În articol sunt analizate mai multe materiale şi documente din arhiva personală a muzicologului Lidia A. Axionova: fragmente decupate din ziarele basarabene din perioada anilor 1855–1935, însemnări zilnice, scrisori, creaţii muzicale manuscrise ale compozitorilor basarabeni: C. Romanov, C. Zlatov, Şt. Neaga, A. Iacovlev etc. În urma cercetărilor se ajunge la concluzia că materialele şi documentele din arhiva personală a Lidiei Axionova constituie un izvor preţios de documentare pentru muzicologia istorică naţională.
Cuvinte-cheie: învăţământ muzical, muzicologie, materiale de arhivă, manuscrise de note, compozitori basarabeni.

This article analyzes the materials and documents from the archive of Lidia Alexander Axionova: extracts from newspapers published in Chisinau during the 1855–1935 period, work diaries, letters, music manuscripts by Bassarabian composers: C. Romanov, C. Zlatov, S. Neaga, A. Yakovlev, etc. It was concluded that the materials and documents from the archive of Lidia Alexander Axionova are of great value for the historical musicology of the Republic of Moldova.
Keywords: music education, musicology, archive materials, musical manuscripts, composers from Bassarabia.