Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
ШКОЛЬНЫЕ ПЕСНИ И ПЕСНИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ В ХОРОВОМ НАСЛЕДИИ ДОБРИ ХРИСТОВА
ARTICOL

ШКОЛЬНЫЕ ПЕСНИ И ПЕСНИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ В ХОРОВОМ НАСЛЕДИИ ДОБРИ ХРИСТОВА

CÂNTECE ŞCOLARE ŞI CELE DE CONŢINUT PATRIOTIC  ÎN CREAŢIA CORALĂ A LUI DOBRI HRISTOV

SCHOOL SONGS AND SONGS OF THE PATRIOTIC CONTENT IN THE CHOIR CREATION OF DOBRI HRISTOV

ВАЛЕНТИНА НЕВЗОРОВА,
старщий преподаватель,
Тараклийский Государственный Университет им. Григория Цамблака

Автор анализирует хоровые миниатюры, написанные в жанрах песен для детей и юношества Добри Христовым – представителем первого поколения болгарских композиторов. Болгарская национальная специфика хоровых сочинений устанавливается исходя из жанровых признаков, особенностей содержания, а также характерных черт музыкального языка.
Ключевые слова: школьные песни, песни патриотического содержания, хоровые сочинения, гимн, песня-марш, болгарская музыка, неравнодольный размер.

Autorul analizează miniaturile corale scrise în genul cântecelor pentru copii şi tineret de compozitorul Dobri Hristov, reprezentant al primei generaţiei de compozitori bulgari. Specificul naţional bulgăresc al lucrărilor se atestă în baza trăsăturilor de gen, de conţinut, precum şi a particularităţilor limbajului muzical.
Cuvinte-cheie: cântece şcolare, cântece de conţinut patriotic, lucrări corale, imnul, cântecul-marş, muzica bulgărească, ritm asimetric (aksak).

The author analyzes the choral songs written for children and youth by the composer Dobri Hristov, representing the first generation of Bulgarian composers. The Bulgarian national character of the work is registered on the basis of their genre, content and features of musical language.
Keywords: school songs, songs of patriotic content, choral works, hymn, song-march, Bulgarian music, asymmetric rhythm.