Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
ÎMBOGĂŢIREA VERTICALEI ARMONICE ŞI EMANCIPAREA DISONANŢEI ÎN CREAŢIA TÂRZIE A LUI F. LISZT
ARTICOL

ÎMBOGĂŢIREA VERTICALEI ARMONICE ŞI EMANCIPAREA DISONANŢEI ÎN CREAŢIA TÂRZIE A LUI F. LISZT

THE ENRICHMENT OF THE HARMONIC VERTICAL IN F. LISZT’S LATEST WORKS

VICTORIA MELNIC,
profesor universitar interimar, doctor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Lui F. Liszt îi revine un loc de seamă printre compozitorii romantici care şi-au adus aportul la dezvoltarea verticalei armonice şi la îmbogăţirea structurii acordului. În creaţia lui îşi încep existenţa numeroase acorduri noi generate atât de diverse modificări ale structurii terţare, cât şi de alte principii structurale. Exemple în acest sens găsim în piesele „Ossa arida“, „Unstern!“, „Mephisto-Waltz“ nr.1 și nr.3 ș.a. Unii cercetători ai creaţiei lisztiene menţionează că în ultimele piese ale compozitorului apar chiar cvartacordurile. Însă la o privire mai atenţionată se poate constata că în realitate acestea sunt totuşi acorduri de structură terţară puternic modificată prin includerea unor tonuri străine de acord. Totuşi în piesa „Norii cenuşii” Liszt a folosit acorduri de cvarte în calitate de consunări de sine stătătoare. Bazându-se pe limbajul armonic al romantismului timpuriu (în special, pe cel al lui Schubert) Liszt a avansat puternic dezvoltarea armoniei romantice aducând-o în pragul schimbărilor radicale care s-au produs în secolul XX.
Cuvinte cheie: verticala armonică, acord, emanciparea disonanței, cvartacord, pentacord, acord diatonic complet

F. Liszt takes a place of note among the romantic composers who made their contribution to the development of the harmonic vertical and enrichment of the accord structure. In his creation there appear numerous new accords generated both by diverse modifications of the third structure and other structural principles. In this respect we can find examples in his compositions „Ossa arida“, „Unstern!“, „Mephisto-Waltz“ No.1 and No.3 etc. Some researchers of Liszt’s creation have mentioned that there appear even quartal chords. But at a closer look it is possible to state that, as a matter of fact, these are still accords of third (tierce) structure strongly changed by including some tones that are not common to an accord. However, in the piece „Grey Clouds“ Liszt used quartal chords as independent aggregates. Relying on the harmony language of early romanticism (especially that of Schubert) Liszt promoted (advanced) the development of romantic harmony bringing it to the threshold of radical changes that occured in the 20th century.
Keywords: harmonic vertical, chord, dissonance emancipation, quartal chord, quintal chord, complete diatonic chord