Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
ACTUALITATEA PROBLEMELOR DE FILOSOFIA CULTURII ŞI AXIOLOGIE ÎN OPERA LUI TUDOR VIANU
ARTICOL

ACTUALITATEA PROBLEMELOR DE FILOSOFIA CULTURII ŞI AXIOLOGIE ÎN OPERA LUI TUDOR VIANU

THE TOPICALITY OF THE PROBLEMS OF CULTURE PHILOSOPHY AND AXIOLOGY IN TUDOR VIANU’S CREATION

VIORICA ADEROV,
conferenţiar universitar, doctor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

LILIA SCULEA,
lector superior,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În articol este abordată necesitatea reevaluării conţinutului operelor înaintaşilor noştri în raport cu spiritul timpului. Sunt enunţate şi elucidate problemele de filosofia culturii şi axiologie în opera lui Tudor Vianu. Se insistă în mod special asupra viziunii integratoare şi generalizatoare, asupra fenomenului cultural, asupra structurii, conceptului de cultură, ideii de voinţă culturală, problematica valorilor, sistemului şi criteriilor de coordonare a valorilor, caracteristicile valorilor. În concepţiam sa Vianu pune un accent deosebit pe actul cultural, pe ideea rolului activ al subiectului cultural, în refacerea întregului cultural, resolidarizării valorilor pe suportul unei viziuni umaniste.
Cuvinte-cheie: cultură, valoare, umanism, voinţă culturală, cunoaştere, tiopologie.

The author considers the necessity of reevaluating the content of our predecessors’ works as against the present time. The article states and elucidates the problems of the culture of philosophy and axiology in Tudor Vianu’s works. Special emphasis is laid on the integrating and generalizing conception, on the cultural phenomenon, the structure, the cultural concept, the idea of cultural will, the values characteristic of these values. In his conception T. Vianu focuses on the cultural act, on the idea of the cultural subject’s active role in rebuilding the cultural whole, on joining together the values on the basis of a humanistic conception.
Keywords: culture, value, humanism, cultural willingness, knowledge, typology.