Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
FROM PAGE TO PAGE TO STAGE 
ARTICOL

FROM PAGE TO PAGE TO STAGE

DE LA PAGINĂ LA PAGINĂ PE SCENĂ

OLGA MURATOVA,
lector, doctor,
Colegiul Criminalistic de Justiţie penală, John Jay
Universitatea orăşănească New York, Statele Unite ale Americii

The author of the articole analyses, in a comparative way, three different aspects of the first edition of M. Gorky’s play “ Vassa Jeloznova”: the text itself, its translation into the British variant of the English language and its production in New York. Using Walter Benjamin’s theory of drama translation the author shows that the British translation, despite numerous inaccuracies, has proved to be very effective for staging purposes. Using this interpretation the troupe of on American theatre, without reading the play in the original (the Russioan language) managed to convey exclusively adequately the essence of Gorky’s play, making it clear to the Western public.
Keywords: stage, drama, an English translation (the British variant), production , the theory of translation of a drama work, the troupe of an American theatre, a play by M. Gorky, the Western public.

În articol sunt analizate, în mod comparativ trei aspecte diferite ale primei versiuni a piesei „Vassa Jeleznova” de M. Gorky: însuşi textul, traducerea lui în varianta britanică a limbii engleze şi montarea acesteia la New York. În baza teoriei lui Valter Beniamin referitor la traducerea unei lucrări dramatice, autoarea demonstreză că traducerea în varianta britanică a limbii engleze s-a dovedit a fi destul de eficientă pentru punere în scenă în profida multiplelor erori de traducere. Folosind această traducere, trupa unui teatru american, fără să fi citit piesa respectivă în original (în limba rusă), a reuşit să redea în scenă deosebit de bine esenţa piesei de M. Gorky, prezentând-o uşor de înţeles pentru publicul din vest.
Cuvinte cheie: scenă, dramă, traducere în limba engleză (varianta britanică), punerea în scenă (spectacol), teoria traducerii unei lucrări dramatice, trupa unui teatru american, o piesă de Gorky, spectatorul din vest.

В статье рассматриваются, в сопоставлении, три различных варианта первой редакции драмы Максима Горького «Васса Железнова»: собственно текст, его британский перевод на английский и его англоязычная постановка в Нью-Йорке. Опираясь на теорию драматического перевода Вальтера Беньямина, статья показывает, что британский перевод, несмотря на многочисленные искажения и неточности, оказался весьма эффективным для постановочных целей. Используя этот перевод, труппа американского театра, не читавшая русскоязычный
оригинал, исключительно адекватно передала на сцене суть горьковской пьесы, одновременно сделав ее понятной для западного зрителя.
Ключевые слова: Сцена, драма, британский перевод, постановка, теория драматического перевода, труппа американского театра, горьковская пьеса, западный зритель.