Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (15), 2012
Cuprins
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФОРТЕПИАНЫЕ СБОРНИКИ, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ ПРИОРИТЕТОМ В УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ARTICOL

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФОРТЕПИАНЫЕ СБОРНИКИ, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ ПРИОРИТЕТОМ В УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

CULEGERI DE OPERE PENTRU PIAN ALE COMPOZITORILOR DIN MOLDOVA UTILIZATE CU PRECĂDERE ÎN PRACTICE DE INSTRUIRE

COLLECTIONS OF PIANO WORKS BY COMPOSERS FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA USED MAINLY FOR TRAINING PRACTICE

ЕLENA GUPALOVA,
lector superior, doctor,
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Autoarea articolului a analizat pe unele culegeri şi crestomaţii sub redacţia compozitorilor şi muzicologilor din Republica Moldova (Z. Tkaci, P. Rusu, V. Bitkin, L .Ţurcan ş.a.) în componenţa cărora au fost integrate lucrări pentru pian ale compozitorilor moldoveni, ulterior incluse în culegerile de note sub redacţia interpretativă a pedagogilor de frunte din ţară. Majoritatea pieselor menţionate au fost publicate atât în republică cât şi la nivel unional. O bună parte din lucrări se adresează diferitor grupe de vârstă; de la preşcolară până la terminală şi de aceea presupune un grad variat de dificultate interpretativă. Unele piese pentru pian ale compozitorilor moldoveni (Măştile de S. Lungu şi Sărbătoarea de Z. Tkaci) se bucură de o deosebită popularitate în practica concertistică şi de concurs din republică.
Cuvinte cheie: culegere de note, crestomaţie de note, material didactic, publicaţii pentru pian, miniaturi pentru pian

The author of the article analyzed on some collections and chrestomathies edited by the composers and the musicians from Republic of Moldova (Z. Tkaci, P. Rusu, V. Bitkin, L. Turcan and others) in which were integrated pieces for piano by Moldovan composers, works that were later included in the music collection under the interpretative editorship of the wellknown educators from the country. Most of the mentioned pieces were published both in the Republic of Moldova and at the Union level. Some pieces are addressed to different age groups from preschool children to grown-ups, that is why they present different degrees of interpretative difficulty. Some pieces for piano by Moldovan composers (The Masks by S. Lungu and Holiday by Z. Tkaci) enjoy great popularity when performed in concerts and republican competitions.
Keywords: music collection, music reader, teaching aids, piano publications, piano miniatures.