Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (15), 2012
Cuprins
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ — СМЫСЛОВОЕ ЗВЕНО ТВОРЧЕСКОГО ВУЗА
ARTICOL

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ — СМЫСЛОВОЕ ЗВЕНО ТВОРЧЕСКОГО ВУЗА

EDUCAŢIA ARTISTICĂ — VERIGĂ SEMNIFICATIVĂ ÎN INSTITUŢIA DE ÎNVĂ ŢĂMÂNT ARTISTIC SUPERIOR

ARTISTIC EDUCATION — SIGNIFICANT ELEMENT OF AN ARTISTIC HIGHER EDUCATION INSTITUTION

ECATERINA IUDINA,
lector superior,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

TATIANA COMENDANT,
conferenţiar universitar, doctor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

В настоящей работе автором раскрывается проблема художественного воспитания как смыслового звена творческого вуза. Анализируя процесс подготовки будущих специалистов в период предшествующий обучению в высшем учебном заведени подчеркивается значение преемственности в художественном воспитании. Рассматривается вопрос создания условной для художественно-эстетического творчества, а также роль и место национальной культуры во всемирном культурном наследии.
Ключевые слова: художественное воспитание, студенческая молодежь, творческий вуз, эстетическое воспитание, национальная культура, художественно-эстетическое творчество.

În această lucrare autoarele abordează problema educaţiei artistice ca o verigă semnificativă a unei instituţii de învăţământ artistic superior. Analizând procesul de pregătire a viitorilor specialişti în perioada precedentă studiilor în instituţiile de învăţământ superior, autoarele pun accent pe importanţa continuităţii în educaţia artistică. În lucrare sunt examinate probleme ce ţin de crearea condiţiilor pentru asigurarea activităţii şi creaţiei artistico- estetice, la fel ca şi rolul şi locul culturii naţionale în moştenirea culturală universală.
Cuvinte cheie: educaţia artistică, tineretul studios, instituţie de învăţământ artistic superior, educaţie estetică, cultură naţională, activitate şi creaţie artistică şi estetică.

The authors of the present paper reveal the problem of artistic education as a significant element of an Artistic Higher Education Institution. Analizing the process of training future specialists in the period before studying at higher education institutions, special emphasis is laid on the importance of continuity in artistic education. Much attention is given to the problem of creating conditions for creative-aesthic activity as well as to the role and place of national culture in the world cultural legacy.
Keywords: artistic education, undergraduate youth, artistic institution, aestethic education, national culture, artisticaesthetic activity and creativity.