Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (15), 2012
Cuprins
ASPECTE ALE PREDĂRII ISTORIEI ŞI FILOSOFIEI CULTURII
ARTICOL

ASPECTE ALE PREDĂRII ISTORIEI ŞI FILOSOFIEI CULTURII

ASPECTS OF TEACHING THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF CULTURE

VIORICA ADEROV,
conferenţiar universitar, doctor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Autoarea reflectează asupra problemelor în procesul de predare a istoriei şi filosofiei culturii. Se menţionează valoarea cognitivă, formativă a disciplinelor, importanţa acestora pentru formarea ştiinţifică şi spirituală a viitorilor culturologi şi manageri artistici. Se enunţă principiile de structurare a conţinutului cursurilor, se evidenţiază trăsăturile distinctive, specifice, precum şi zonele de interferenţă a istoriei şi filosofiei culturii.
Disciplinele oferă studenţilor repere teoretice pentru înţelegerea fenomenului cultural contemporan. Autoarea propune procedee, tehnici de predare pentru a ajuta studentul să-şi formeze cadrul şi exerciţiul gândirii organizate, bazată pe o terminologie însuşită corect, să dobândească proprietatea noţiunilor folosite. Pentru a impulsiona gândirea studentului spre încercări de grupare flexibilă a cunoştinţelor în funcţie de o problemă a fost elaborat un test care elucidează tranziţia de la o epocă antică la cea medievală (se anexează).
Cuvintele-cheie: istorie, filosofie, cultură, cunoaştere, educaţie, analiză, epocă, eveniment, semnificaţie.

The author meditates on the problems of teathing the history and philosophy of culture. Mention is made of the cognitive, formative importance of cultures, their utility for the scientific and spiritual formation of the future culturologists and artistic managers. The article states the principles of structuring the contents of the courses and brings out the distinctive specific features and the zones of interference of the history and philosophy of culture.The author consideres the necessity of giving the students theoretical indications for understanding the contemporary cultural
phenomenon. With this purpose are suggested techniques, procedures of teaching the subject in order to help the student form his background and the exercise of thinking based on correctly learned terminology and to assimilate the characterisitics of the used notions. In order to give an impulse to the student`s thinking towards attempts to flexibly group their knowledge, depending on a problem, a test that reflects the transition from antique to medieval culture has been worked aut (it is annexed).
Keywords: history, philosophy, culture, knowledge, education, analysis, time, event, meaning.