Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (15), 2012
Cuprins
ROLUL INTERDISCIPLINARITĂŢII ÎN DESĂVÂRŞIREA PREGĂTIRII ABSOLVENTULUI INSTITUŢIEI SUPERIOARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ARTISTIC
ARTICOL

ROLUL INTERDISCIPLINARITĂŢII ÎN DESĂVÂRŞIREA PREGĂTIRII ABSOLVENTULUI INSTITUŢIEI SUPERIOARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ARTISTIC

THE ROLE OF INTERDISCIPLINARITY IN COMPLETING THE TRAINING OF THE ARTISTIC HIGER EDUCATION INSTITUTION GRADUATE

TATIANA COMENDANT,
conferenţiar universitar, doctor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

ECATERINA IUDINA,
lector superior,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Interdisciplinaritatea stăpâneşte un potenţial imens în desăvârţirea tuturor componentelor procesului de cunoaştere. În lucrare sunt remarcate etape concrete de constituire a procesului de creaţie care permit să promovăm obiective structurate şi ordonate logic în perfecţionarea cunoştinţelor, abilităţilor, capacităţilor, pregătirii specoalistului tânăr, absolvent al instituţiei superioare de învăţământ artistic. Desăvârşirea profesională necesită eforturi multidisciplinare conjugate între diferite categorii de materie de studiu. Interdisciplinaritatea crează o bază productivă, de căutare creativă ce contribuie la formularea şi implementarea proiectelor de creaţie de către viitorii profesionişti în domeniu.
Cuvinte-cheie: interdisciplinaritate, învăţământ artistic, tânăr specialist, proiect de creaţie, proces de cunoaştere, proces de creaţie, desăvârşire profesională.

Interdisciplinarity has an immense potential for improving all the components of the cognition process. In the article the author emphasizes concrete stages of building the creative process that make it possible to promote structured and logically coordinated objectives for improving the knowledge, abilities and training of the young specialist, graduate of the artistic higher educational institution. Professional perfection requires interdisciplinary joined efforts among different categories of study disciplines. Interdisciplinarity creates an efficient basis for creative research that contributes to the wording and implementation of creative projects to be made by future professionals in the sphere of their activity.
Keywords: interdisciplinarity, artistic education, young specialist, creation project, cognition process, creative process, professional improvement.