Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (15), 2012
Cuprins
OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ ALE DISCIPLINEI SOLFEGIU PENTRU ELEVII CLASELOR A DOUA ŞI REALIZAREA LOR ÎN PROBELE DE EVALUARE (recomandări metodice pentru practica pedagogică în cadrul şcolilor cu profil muzical-coral)
ARTICOL

OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ ALE DISCIPLINEI SOLFEGIU PENTRU ELEVII CLASELOR A DOUA ŞI REALIZAREA LOR ÎN PROBELE DE EVALUARE
(recomandări metodice pentru practica pedagogică în cadrul şcolilor cu profil muzical-coral)

SOME KEY-REFERENCES REGARDING SOLFEGIO COURSES FOR SECOND LEVEL PUPILS AND THE ACCOMPLISHMENT OF THESE AIMS IN THE EVALUATIONS ITEMS (methodical recommendations for teaching practice in music schools with choral specialization)

MARCELA BOBOC,
lector superior,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Premisele de bază ale reformei în domeniul educaţiei au determinat unele schimbări substanţiale ale conceptului, materialului şi metodelor de predare în programele de învăţământ şi curriculumul disciplinelor din şcolile muzicale. Pentru prima oară în acest articol este prezentat specificul implementării programei elaborate de Ministerul Educaţiei în procesul de studii la nivelul doi. De asemenea, aici se poate găsi un punct de vedere nou (opinie) referitor la evaluarea în formă scrisă a cunoştinţelor teoretice ale elevilor.
Cuvinte-cheie: educaţie muzicală, şcoală cu profil muzical-coral, predarea disciplinei solfegiu, obiective de referinţă, deprinderi vocale, probă de evaluare, metode obiectiv-directe, evaluare sumativă, barem de corectare, schemă de notare, test docimologic.

The basic requirements of the educational reform conditioned some substantial changes of the concept, material and ways of teaching – learning programs, in the curriculum of music school disciplines. In this article are presented, for the first time, the particularities of implementation of the Educational Minister’s program in the process of studying, during the second-level form year. Also, on can find here a new point of view about verifying the theoretical knowledge of pupils in written form.
Keywords: musical education, school with a musical-choral profile, teaching solfeggio, reference objectives, singing vocal skills, evaluation test, objective-direct methods, summing up evaluation, grading scale, writing down scheme, docimology test.