Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
ЗАБЫТЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ: МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ ДОСОФТЕЮ ГЕННАДИЯ ЧОБАНУ: КОМПОЗИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ
ARTICOL

ЗАБЫТЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ: МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ ДОСОФТЕЮ ГЕННАДИЯ ЧОБАНУ: КОМПОЗИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ

CÂNTĂRI UITATE: ÎNCHINARE MUZICALĂ LUI DOSOFTEI DE GHENADIE CIOBANU: CONCEPŢIE COMPOZIŢIONALĂ

FORGOTTEN SONGS: MUSICAL OFFERING TO DOSOFTEI BY GHENADIE CIOBANU: COMPOSITIONAL CONCEPT

ИРИНА ЧОБАНУ-СУХОМЛИН,
профессор, доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Articolul este dedicat specificului arhitectonic al ciclului vocal-instrumental „Cântări uitate: Închinare muzicală lui Dosoftei” pentru bariton şi ansamblu de cameră (flaut, clarinet, fagot, corn, două viole, violoncel şi contrabas) de Gh. Ciobanu. La baza ciclului se află poezia religioasă biblică a
mitropolitului moldav Dosoftei. Autoarea articolului cercetează manifestările contrastului, pe de o parte, şi unităţii unor compartimente neomogene din punctul de vedere stilistic, ce constituie forma contrastantă compusă a lucrării, pe de altă parte. Aceste manifestări sunt privite sub aspectul continuării tradiţiilor Barocului muzical, reprezentant al cărora este considerat mitropolitul Dosoftei. Gh. Ciobanu optează pentru versiunea poetică de o rară expresivitate a psalmului de pocăinţa (102), ce aparţine iluministului moldav, urmând, în acest sens, calea versuitorului în ceea ce priveşte redarea stărilor interioare profunde, a frământărilor şi durerilor sufleteşti. În acelaşi timp, investigaţiile efectuate demonstrează faptul că compozitorul nu s-a limitat la un simplu comentariu muzical al poeziei biblice ci a pătruns în straturile şi sensurile ascunse ale psalmului. Dialogurile dintre Baroc şi contemporaneitate, tradiţia bizantină şi folclorul românesc, arta muzicală bisericească şi tradiţia populară, muzica vocală şi cea
instrumentală definesc forma acestei lucrări compuse din şapte compartimente contrastante.
Cuvinte-cheie: forma contrastantă compusă, muzica compozitorilor din Republica Moldova, comentariu la psalm, închinare muzicală, muzica memorială, lirica religioasă.

The article is devoted to the problem of compositional concept of the vocal-instrumental cycle „The Forgotten Songs: Musical Offering to Dosoftei” for baritone and chamber ensemble (flute, clarinet, bassoon, horn, two violas, cello and bass) by Gh. Ciobanu. The cycle is based on religious biblical poetry written by the Moldovan Metropolitan Dosoftei. The author of the article examines some manifestations of the contrast, on the one hand, and the unit of heterogeneous in terms of style compartments, which is composed in contrasting compound form, on the other. These manifestations are seen in the continuation of the Baroque musical traditions whose representative in the Moldovan land is considered Metropolitan Dosoftei, the author of religious poetry. Ghenadie Ciobanu opts for a poetic version of a rare expression of the repentance Psalm (102), belonging to the Moldovan illuminator, following, in this sense, the way of the poet regarding the expression of deep inner states, and spiritual turmoil and pain in the Romanian
spirit. Meanwhile, the investigations revealed that the composer did not limit himself to a simple musical commentary of biblical poetry but penetrated the layers and hidden meanings of the psalm. The dialogues between Baroque and contemporaneousness, the Byzantine tradition and Romanian folklore, the church music and the tradition of popular music, the vocal and instrumental music defined the form of this work as a composite of seven contrasting sections.
Keywords: contrasting compound form, music by the composers from the Republic of Moldova, commentary on psalm, musical offering, music memorial, religious poetry.