Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
ТРИО ДЛЯ КЛАРНЕТА, ВИОЛОНЧЕЛИ И ФОРТЕПИАНО Б. ДУБОССАРСКОГО: ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ, ДРАМАТУРГИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ТРАКТОВКИ
ARTICOL

ТРИО ДЛЯ КЛАРНЕТА, ВИОЛОНЧЕЛИ И ФОРТЕПИАНО Б. ДУБОССАРСКОГО: ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ, ДРАМАТУРГИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ТРАКТОВКИ

TRIO PENTRU CLARINET, VIOLONCEL ŞI PIAN DE B. DUBOSARSCHI: PARTICULARITĂŢI COMPOZIŢIONAL-DRAMATURGICE ŞI DE INTERPRETARE ARTISTICĂ

TRIO FOR CLARINET, CELLO AND PIANO BY B. DUBOSARSKY: PECULIARITIES OF COMPOSITION, DRAMATURGY AND ARTISTIC INTERPRETATION

НАДЕЖДА КОЗЛОВА,
и.о. профессора,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

СВЕТЛАНА ЦИРКУНОВА,
профессор, доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

În articol se studiază Trio pentru clarinet, violoncel şi pian de B. Dubosarschi — unul din cele mai de seamă exemple ale muzicii instrumentale de cameră din Republica Moldova. Reflectând atât trăsăturile specifice ale stilului individual al autorului, cât şi particularităţile tipice ale creaţiei
componistice autohtone a anilor ’80, Trio de B. Dubosarschi a marcat o etapă importantă în procesul de devenire a genurilor muzicii instrumentale de cameră în cultura naţională. Trio este examinat din punct de vedere al compoziţiei şi dramaturgiei, limbajului muzical precum şi al particularităţilor interpretative.
Cuvinte-cheie: trio, genuri instrumentale de cameră, clarinet, violoncel, pian, compoziţie, dramaturgie, limbajul muzical.

The article explores the Trio for clarinet, cello and piano by B. Dubosarsky. This is one of the most significant pieces in the national chamber music. The Trio reflects specific features of the author’s style, as well as features specific to the music of the time. The Trio by B. Dubosarsky is a significant
phenomenon in the music history of the Republic of Moldova. The Trio is analyzed in terms of composition, dramaturgy, musical language, as well as from the position of performing interpretation.
Keywords: trio, genres of chamber music, clarinet, cello, piano, composition, dramaturgy, musical language.