Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
ВОКАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ ЗЛАТЫ ТКАЧ НА СТИХИ АГНЕСЫ РОШКА: ОБРАЗНЫЙ СТРОЙ И СРЕДСТВА ВОПЛОЩЕНИЯ АВТОРСКОГО ЗАМЫСЛА
ARTICOL

ВОКАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ ЗЛАТЫ ТКАЧ НА СТИХИ АГНЕСЫ РОШКА: ОБРАЗНЫЙ СТРОЙ И СРЕДСТВА ВОПЛОЩЕНИЯ АВТОРСКОГО ЗАМЫСЛА

CICLURILE VOCALE ALE ZLATEI TKACI PE VERSURI DE AGNESA ROŞCA: COMPLEXUL DE IMAGINI ŞI METODELE REALIZĂRII CONCEPŢIEI DE AUTOR

VOCAL CYCLES BY ZLATA TKACI BASED ON AGNESA ROSCA’S POETRY: SYSTEM OF IMAGES AND WAYS OF REALIZING THE AUTHOR’S CONCEPTION

ГАЛИНА КОЧАРОВА,
профессор, доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Articolul de faţă este dedicat memoriei Zlatei Tkaci şi prezintă unul din seria studiilor analitice despre ciclurile vocale „Soare de toamnă”, „E dorul apă vie” şi „Ţie” pe versurile poetesei moldave Agnesa Roşca. Aceste compoziţii pot fi tratate ca un macrociclu cu trăsături de hipertext, paralel cu
realizarea celor de idiolect. Autoarea examinează complexul de imagini, reprezentat în textul poetic al Agnesei Roşca ca un fenomen de interpretare individuală muzicală a poeziei feminine, tratându-l şi sub aspectul stadial-istoric al creaţiei târzii a compozitoarei.
Cuvinte-cheie: Zlata Tkaci, compozitori din Republica Moldova, poetesa moldavă, Agnesa Roşca, ciclu vocal, romanţă, hipertext.

This article is devoted to the memory of Zlata Tkaci and represents one of some analytical studies based on her last vocal cycles „Autumn Sun”, „Is Yearning the Water of Life” and „To You” on verses by the Moldovan poetess Agnesa Rosca. These compositions may be treated as a macro-cycle with some features of a hypertext and with language correlations between different romances. The author examines the composer’s conception from a musicological point of view as a phenomenon of individual musical interpretation of feminine poetry as well as in the stage-historical aspect, in the context of Zlata Tkaci’s latest creation.
Keywords: Zlata Tkaсi, composers from the Republic of Moldova, Moldovan poetess, Agnesa Roşca, vocal cycle, romances, hypertext.