Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕРТА-РАПСОДИИ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ В. РОТАРУ
ARTICOL

ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕРТА-РАПСОДИИ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ В. РОТАРУ

UNELE ASPECTE DE GEN ŞI STIL ALE CONCERTULUI-RAPSODIE PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ DE V. ROTARU

GENRE AND STYLISTIC ASPECTS OF THE CONCERTO-RHAPSODY FOR PIANO AND ORCHESTRA BY V. ROTARU

ЕЛЕНА САМБРИШ,
доцент, доктор (кандидат) искусствоведения,
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь

В статье рассматривается Концерт-рапсодия для фортепиано и струнного оркестра Владмира Ротару, изучаются черты стиля, формы и драматургии сочинения, анализируются важнейшие композиционные принципы, исследуется специфика жанрового гибрида как
результата одновременного проявления методов концертирования и рапсодичности.
Ключевые слова: инструментальный концерт, творчество В. Ротару, жанровый гибрид.

În articol se examinează Concertul-rapsodie pentru pian şi orchestră de coarde de Vladimir Rotaru, se studiază trăsăturile de stil, de formă şi de dramaturgie ale compoziţiei, se analizează principiile structurale de bază, se cercetează specificul hibridului de gen ca manifestare simultană a
metodelor de concertare şi de rapsodie.
Cuvinte-cheie: concertul instrumental, creaţia lui V. Rotaru, hibridul de gen.

The article contains an analysis of the Concerto-Rhapsody for Piano and String Orchestra by Vladimir Rotaru, the author considers the style features, form and dramaturgy of the composition, examines the basic leading structural principles, investigates the specific features of the genre hybrid as a
simultaneous manifestation of concerto and rhapsody.
Keywords: instrumental concerto, creative activity of V. Rotaru, genre hybrid.