Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ ES-DUR М. ФИШМАНА В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИЙ РОМАНТИЗМА
ARTICOL

КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ ES-DUR М. ФИШМАНА В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИЙ РОМАНТИЗМА

CONCERTUL PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ ÎN ES-DUR DE M. FIŞMAN ÎN CONTEXTUL TRADIŢIILOR ROMANTISMULUI

THE CONCERTO FOR PIANO AND ORCHESTRA ES-DUR BY M. FISHMAN IN THE ROMANTICISM TRADITIONS CONTEXT

ТАМАРА МЕЛЬНИК,
ст. преподаватель, доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Данная статья представляет собой краткий анализ Концерта для фортепиано с оркестром Es-dur ныне незаслуженно забытого композитора и педагога Макса Фишмана. Появившееся в 50-е годы прошлого века, это сочинение наследует важнейшие стилистические характеристики эпохи романтизма. Об этом свидетельствуют лирико-психологическая трактовка жанра, главенствующая роль солиста, использование принципов монотематизма, ассимиляция национального фольклора.
Ключевые слова: концерт для фортепиано с оркестром, романтизм, принцип монотематизма, виртуозность, партия фортепиано.

Articolul reprezintă o scurtă analiză a Concertului Es-dur pentru pian şi orchestră semnat de pianistul, compozitorul şi pedagogul din Republica Moldova Max Fişman. Apărută în anii ’50 ai secolului trecut această creaţie moşteneşte cele mai importante trăsături stilistice şi de gen ale
romantismului precum tratarea lirico-psihologică a genului, rolul dominant al partidei pianului, principiile de monotematism, asimilarea folclorului naţional ş.a.
Cuvinte-cheie: concert pentru pian şi orchestră, Romatism, monotematism, virtuozitate, partida pianului.

This article presents a short analysis of the Piano Concerto Es-dur written by Max Fishman — pianist, composer and teacher from the Republic of Moldova. This work that appeared in the 1950es, inherited the most important stylistic and genre features of Romanticism. It means lyrical and
psychological treatment of the concerto genre, the predominant role of the soloist and that of the piano part, monothematic principles, assimilation of national folklore.
Keywords: concerto for piano and orchestra, Romaticism, monothematic principle, virtuosity, piano part.