Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
РАПСОДИЯ-КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ ГЕННАДИЯ ЧОБАНУ: К ПРОБЛЕМЕ ТРАКТОВКИ ЖАНРА
ARTICOL

РАПСОДИЯ-КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ ГЕННАДИЯ ЧОБАНУ: К ПРОБЛЕМЕ ТРАКТОВКИ ЖАНРА

RAPSODIA-CONCERT PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ DE GH. CIOBANU: CU PRIVIRE LA TRATAREA GENULUI

RHAPSODY-CONCERTO FOR PIANO AND ORCHESTRA BY GH. CIOBANU: THE PROBLEM REGARDING THE GENRE TREATMENT

АЛЕНА ВАРДАНЯН,
и.о. доцента,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Статья представляет собой исследование, посвященное трактовке жанра в инструментальном сочинении Рапсодия-концерт, написанном известным молдавским композитором Г. Чобану в 1984 году. Автор статьи формулирует специфические черты, характерные для данного сочинения: сочетание жанровых признаков концерта и рапсодии, стилевые аспекты произведения, трактовка фортепианной партии и др.
Ключевые слова: концерт, рапсодия, полистилистика, монодия.

Articolul de faţă reprezintă un studiu dedicat abordării genului de concert instrumental în Rapsodia-concert pentru pian şi orchestră semnată de renumitul compozitor din Republica Moldova Gh. Ciobanu în anul 1984. Autoarea relevă particularităţile specifice ale acestei creaţii deosebite,
aspectele stilistice, tratarea partidei pianului ş.a., accentuând în special îmbinarea trăsăturilor genuistice ale concertului propriu-zis cu rapsodia.
Cuvinte-cheie: concert, rapsodia, polistilistică, monodie.

The present article is a study dedicated to the Rhapsody-Concerto for piano and orchestra written by the famous Moldovan composer Gh. Ciobanu in 1984. The author formulates some specific features of this piece including the combination of the genre features of concerto and rhapsody, stylistic
aspects, piano part treatment etc.
Keywords: concerto, rhapsody, polystilistics, monody.