Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
БИБЛЕЙСКИЕ КОННОТАЦИИ В СОЧИНЕНИИ ЗАБЫТЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ Г. ЧОБАНУ КАК ВЫРАЖЕНИЕ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ «ТРАДИЦИОННОГО НОВАТОРСТВА»
ARTICOL

БИБЛЕЙСКИЕ КОННОТАЦИИ В СОЧИНЕНИИ ЗАБЫТЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ Г. ЧОБАНУ КАК ВЫРАЖЕНИЕ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ
«ТРАДИЦИОННОГО НОВАТОРСТВА»

CONOTAŢIILE BIBLICE ÎN CÂNTĂRI UITATE DE GH. CIOBANU CA MANIFESTARE A POZIŢIEI AUTORULUI DE „INOVAŢIE TRADIŢIONALISTĂ”

BIBLICAL CONNOTATIONS IN THE FORGOTTEN SONGS BY GH. CIOBANU AS MANIFESTATION OF THE AUTHOR’S POSITION OF “TRADITIONAL INNOVATION”

ИРИНА ЧОБАНУ-СУХОМЛИН,
профессор, доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

В статье рассматриваются некоторые аспекты проблемы новаторства в новой и новейшей музыке, потребовавшего обновления методологической и теоретической базы для изучения музыкальных произведений. Исходя из принципа дополнительности по отношению к
категориям классического музыкального анализа, автор изучает смысловые коннотации, которые рождает область заглавия сочинения «Забытые песнопения» Г. Чобану. Устанавливается коннотирующее значение Псалтири и псалма как конкретного текста и как
музыкально-текстового жанра. Автор приходит к выводу, что опора на Священное Писание в современном музыкальном творчестве видится композитором скорее как акт художественной культуры, возвращающий музыке ее сакральные функции в процессе творчества, нежели как
следование богословским и литургическим канонам.
Ключевые слова: новаторство, коннотация, псалом, Псалтирь, заглавие, семантика, покаянный псалом, De profundis.

Articolul de faţă abordează unele aspecte ale inovaţiei în muzica modernă şi contemporană, care au provocat o actualizare a cadrului metodologic şi teoretic al cercetării muzicale. Bazându-se pe principiul complementarităţii în raport cu categoriile de analiză muzicală clasică, autoarea articolului
examinează conotaţiile semantice generate de titlul lucrării „Cântări uitate” de Ghenadie Ciobanu, determină valoarea conotativă a Psaltirii şi a psalmului în calitate de text şi de gen textual-muzical. Cercetătoarea ajunge la concluzia că adresarea la textele Sfintei Scripturi în contextul creaţiei
componistice moderne reprezintă pentru compozitorul Ghenadie Ciobanu mai curând un act de cultură artistică, restituindu-i muzicii în procesul de creaţie funcţiile ei sacrale, decât respectarea canoanelor teologice şi liturgice.
Cuvinte-cheie: inovare, conotaţie, psalm, Psaltirea, titlu, semantica, psalm de pocăinţă, De profundis.

This paper addresses some aspects of innovation in modern and contemporary music, which caused an update of the methodological and theoretical framework for the study of music. Relying on the principle of complementarity in relation to the categories of classical music analysis, the author examines the semantic connotations that generate the title „Forgotten Songs” by Ghenadie Ciobanu, determines the connotation of the Psalter and Psalm as a text and as a textual-musical genre. The author comes to the conclusion that to address the texts of the Holy Scripture in modern music represents for the composer Ghenadie Ciobanu in fact an act of artistic culture, returning to music, in the process of creation, its sacred functions rather than following the theological and liturgical canons.
Keywords: innovation, connotation, psalm, Psalter, title, semantics, penitential psalm, De profundis.