Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
LUCRĂRI PENTRU TROMPETĂ ALE COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
ARTICOL

LUCRĂRI PENTRU TROMPETĂ ALE COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

WORKS FOR TRUMPET BY THE COMPOSERS FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA

SERGIU CÂRSTEA,
Universitatea de Vest,Timişoara

Articolul este dedicat lucrărilor pentru trompetă şi pian sau trompetă şi orchestră scrise de compozitorii din Republica Moldova începând cu perioada postbelică. Puţinele piese apărute până în anii ’40 ai secolului trecut sunt nesemnificative din punct de vedere al tehnicii de interpretare în
comparaţie cu repertoriul trompetistic rus şi mai ales cu cel occidental din perioada respectivă. Schimbările sociale din Moldova postbelică au influenţat şi şcoala de compoziţie moldovenească prin afluxul de muzicieni şi profesori veniţi din Rusia şi Ucraina, care studiaseră la Moscova, Kiev sau
Odesa. În pofida lipsei tradiţiilor locale în arta trompetei şi lipsa metodelor tehnice de studiu, totuşi compozitorii autohtoni au scris mai multe piese pentru acest instrument, câteva dintre care reprezintă mostre de valoare în patrimoniul repertoriului trompetistic naţional.
Cuvinte-cheie: trompetă, metodă, interpretare muzicală, compoziţie, procedee de interpretare.

This article is dedicated to the pieces for trumpet and piano or trumpet and orchestra, written by Moldovan composers since the postwar period. The few works written before this period are insignificant in terms of the art of interpretation in comparison with the Russian trumpet repertoire and especially with the Western one of that period. The postwar social changes in Moldova influenced the course and school of Moldovan composition by the influx of musicians and teachers from Russia and Ukraine, who had studied in Moscow, Kiev or Odessa. Despite the lack of local traditions in the art of trumpet playing and lack of technical methods of study, however, several pieces for trumpet were written and some of them can be considered outstanding works in the heritage of the national trumpet repertoire.
Keywords: trumpet, method, musical performance, composition, methods of interpretation.