Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
DE SONATA MEDITOR ГЕННАДИЯ ЧОБАНУ В КОНТЕКСТЕ ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ ПОЭТИКИ
ARTICOL

DE SONATA MEDITOR ГЕННАДИЯ ЧОБАНУ В КОНТЕКСТЕ ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ ПОЭТИКИ

DE SONATA MEDITOR DE GHENADIE CIOBANU ÎN CONTEXTUL POETICII POSTMODERNE

GHENADIE CIOBANU’S DE SONATA MEDITOR IN A CONTEXT OF POSTMODERNIST POETICS

ЕЛЕНА МИРОНЕНКО,
профессор, доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

В данной статье анализируется сочинение Г. Чобану «De sonata meditor» с точки зрения жанровой классификации как post-соната. Аргументируется смена парадигмы композиторского мышления с авангардной на постмодернистскую, доказательством чего является особая авторская рефлексия, которая вызвала многочисленные интертекстуальные связи с фортепианными сочинениями Бетховена, композиторами-романтиками, композиторами ХХ века. Статья направлена на выявление конкретных интертекстуальных связей.
Ключевые слова: соната, композитор, фортепианная музыка, полистилистика, стилевые аллюзии, постмодернизм, интертекстуальные связи.

Prezentul articol este axat pe analiza lucrării lui Gh. Ciobanu „De sonata meditor”, apreciată din punctul de vedere al genului ca post-sonată. Autoarea argumentează schimbarea paradigmei gândirii componistice de pe una post-avangardistă pe cea postmodernistă, confirmându-şi concluziile prin prezenţa unei reflexii speciale a compozitorului, care include numeroase tangenţe intertextuale cu lucrările pentru pian ale lui Beethoven, ale compozitorilor romantici cu ale celor din secolul XX. Atenţia cercetătoarei este orientată spre identificarea unor anumite legături intertextuale concrete.
Сuvinte-cheie: sonată, compozitor, muzică pentru pian, polistilistică, aluzii stilistice, postmodernism, legături intertextuale.

The present article is centered on the analysis of Gh. Ciobanu’s work «De sonata meditor» appreciated from the point of view of its genre classification as post-sonata. The author gives reasons for the change of the paradigm of composition thinking from the post-avant-garde to the post-modernist one
confirming her conclusion by the author’s special reflection that includes numerous intertextual tangencies of Gh. Ciobanu’s work with the piano works by Beethoven and the romantic composers as well as with those of the 20th century composers. The article is focused on the identification of certain intertextual connections.
Keywords: sonata, composer, piano music, polystylistics, style hints, postmodernism, intertextual connections.