Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
КОМПОЗИЦИОННО-ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. БЕЛЯЕВА DIES IRAE ДЛЯ ДВУХ ФОРТЕПИАНО
ARTICOL

КОМПОЗИЦИОННО-ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. БЕЛЯЕВА DIES IRAE ДЛЯ ДВУХ ФОРТЕПИАНО

PARTICULARITĂŢILE COMPOZIŢIONAL-DRAMATURGICE ALE LUCRĂRII DIES IRAE PENTRU DOUĂ PIANE DE VLADIMIR BELEAEV

DIES IRAE FOR TWO PIANOS BY VLADIMIR BELEAEV: COMPOSITION AND DRAMATURGY FEATURES

МАРИНА МАМАЛЫГА,
мастерантка Академии музыки, театра и изобразительных искусств

СВЕТЛАНА ЦИРКУНОВА,
доктор (кандидат) искусствоведения, профессор,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

В статье анализируется сочинение Владимира Беляева “Dies Irae” для двух фортепиано. В центре внимания авторов — композиционно-драматургические, жанровые и стилевые особенности данного произведения, а также специфика его музыкального языка. Специально заостряется проблема художественного содержания музыки, выявляется соотношение эмоционального и рационального его компонентов.
Ключевые слова: Dies Irae, фортепианный дуэт, музыкальный язык, форма, жанр, стиль.

În articol este analizată lucrarea pentru două piane „Dies Irae” de Vladimir Beleaev. În centrul atenţiei autoarelor sunt particularităţile compoziţional-dramaturgice, cele de gen şi de stil, precum şi de limbaj musical ale acestei creaţii. În special se accentuează problema conţinutului artistic, se abordează raportul între componentele emoţională şi raţională ale mesajului muzical.
Cuvinte-cheie: Dies Irae, două piane, limbaj muzical, formă, gen, stil.

The authors of the present article analyze the work „Dies Irae” for two pianos by Vladimir Beleaev, considering the composition and dramaturgy features of the genre, style and musical language. Special emphasis is laid on the artistic content of the music laying stress on the correlation between its emotional and rational components.
Keywords: Dies Irae, two pianos, musical language, form, genre, style, composition.