Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ, ДРАМАТУРГИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ТРАКТОВКИ ПЬЕСЫ ОГЛАН ДЛЯ СКРИПКИ, ВИОЛОНЧЕЛИ И ФОРТЕПИАНО Д. ГАГАУЗА
ARTICOL

ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ, ДРАМАТУРГИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ТРАКТОВКИ ПЬЕСЫ ОГЛАН ДЛЯ СКРИПКИ, ВИОЛОНЧЕЛИ И ФОРТЕПИАНО Д. ГАГАУЗА

PARTICULARITĂŢILE COMPOZIŢIONAL-DRAMATURGICEŞI DE INTERPRETARE ARTISTICĂ ÎN PIESA OGLAN PENTRU VIOARĂ, VIOLONCEL ŞI PIAN DE D. GAGAUZ

PECULIARITIES OF COMPOSITION, DRAMATURGY AND PERFORMANCE ÎN THE PIECE OGLAN FOR VIOLIN, CELLO AND PIANO BY D. GAGAUZ

НАДЕЖДА КОЗЛОВА,
и.о.профессора,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

СВЕТЛАНА ЦИРКУНОВА,
профессор, доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

В статье анализируется пьеса для скрипки, виолончели и фортепиано «Оглан» Д. Гагауза. Она сочинена в 1990-е годы и представляет интерес как один из наиболее показательных примеров, созданных композитором-гагаузом из Республики Молдова. Отражая характерные
черты индивидуального стиля автора, пьеса «Оглан» примечательна использованием элементов гагаузского фольклора. Произведение анализируется с точки зрения композиции, драматургии, музыкального языка и исполнительской интерпретации.
Ключевые слова: инструментальная пьеса, скрипка, виолончель, фортепиано, композиция, драматургия, музыкальный язык, исполнительская интерпретация.

Compusă în anii ’90 ai secolului XX piesa «Oglan» pentru vioară, violoncel şi pian de D. Gagauz este una dintre cele mai caracteristice mostre ale muzicii instrumentale de cameră scrise de compozitorii găgăuzi din Republica Moldova. Reflectând trăsăturile specifice ale stilului individual al autorului, lucrarea se relevă prin folosirea elementelor folclorice din muzica găgăuză. În prezentul articol sunt analizate limbajul muzical, aspectele compoziţional şi dramaturgic, precum şi particularităţile interpretative ale piesei «Oglan».
Cuvinte-cheie: piesă instrumentală, vioară, violoncel, pian, compoziţie, dramaturgie, limbajul muzical, interpretare artistică.

The article explores the piece „Oglan” for violin, cello and piano by D. Gagauz. It was composed in the 90s of the 20th century and presents interest as one of the most interesting examples of instrumental chamber music by a Gagauz composer in Moldova. Reflecting the specific features of the author’s individual style, the piece „Oglan” is characterized by the use of elements of folk music of the Gagauz people. This work is analyzed in terms of composition, dramaturgy, musical language, as well as from the position of performing interpretation.
Keywords: instrumental piece, violin, cello, piano, composition, dramaturgy, musical language, interpretation.