STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

REVISTA
Nr. 1 (21), 2014
Cuprins
ВЛИЯНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗВИТИЕ ПОСТСОВЕТСКОГО КОМПОЗИТОРСКОГО ТВОРЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
ARTICOL

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗВИТИЕ ПОСТСОВЕТСКОГО КОМПОЗИТОРСКОГО ТВОРЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

INFLUENŢA PROCESELOR DE TRANZIŢIE ASUPRA DEZVOLTĂRII ARTEI COMPONISTICE POSTSOVIETICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

THE INFLUENCE OF TRANSITION PROCESSES ON THE DEVELOPMENT OF POST-SOVIET COMPOSITION ART IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

ЕЛЕНА МИРОНЕНКО,
профессор, доктор (кандидат) искусствоведения, Академия музыки, театра и изобразительных искусств

В данной статье анализируются трансформации, происходящие в постсоветском композиторском творчестве Республики Молдова, и их главный катализатор — процесс социокультурной глобализации. Автор статьи рассматривает проблему мультикультурного диалога и три пути её решения:
1. консервация своей этничности, 2. утрата национальной характерности, 3. подлинный диалог музыкальных культур на основе равного партнёрства.
Ключевые слова: постсоветское композиторское творчество, трансформация, глобализация, мультикультурализм, национально-культурная идентичность, межкультурный диалог.

În articolul de faţă sunt analizate transformările ce au loc în arta componistică postsovietică în Republica Moldova şi principalul lor catalizator — procesul de globalizare socioculturală. Autoarea articolului cercetează problema dialogului multicultural şi identifică trei căi de realizare a acestuia: 1. Conservarea propriei etnicităţi, 2. Pierderea caracterului naţional, 3. Adevăratul dialog dintre culturile muzicale în baza unui parteneriat pe picior de
egalitate.
Cuvintele-cheie: arta componistică postsovietică, transformarea, globalizarea, multiculturalismul, identitatea naţional-culturală, dialogul intercultural.

In the present article there is an analysis of the transformations that take place in the post-Soviet composition art in the Republic of Moldova and their main catalyser — the process of social-cultural globalization. The author of the article examines the problem of the multicultural dialogue and three ways of its realization: 1. Preservation of one’s own ethnicity; 2. Loss of national specificity; 3. True dialogue among musical cultures on the basis of equal partnership.
Keywords: post-Soviet composition art, transformation, globalization, multiculturalism, national cultural identity, intercultural dialogue.